News

Våga mäta och diskutera kvalitet i svensk skola

- Vi har höga akademiska förväntningar på alla våra elever och vet att en trygg och ordnad skolmiljö är en förutsättning för att eleverna ska nå sin fulla potential. Vi gör stor skillnad för eleverna varje dag i våra skolor. Det väldigt positivt att forskare nu kan belägga IES effekter på elevernas skolresultat.  Jag är särskilt glad över att rapporten visar att det gäller alla elever oavsett bakgrund. Vi är en skola för alla och 41 procent av eleverna har utländska bakgrund jämfört med det nationella snittet som är 26 procent, säger Internationella Engelska Skolan, VD Anna Sörelius Nordenborg.

Kvaliteten i svenska skolor behöver höjas för att ge alla elever en chans till en god utbildning. För att kunna göra det behöver det också finnas en gemensam definition på kvalitet och ett gemensamt sätt att mäta. Idag publicerade skolforskare Gabriel Heller-Sahlgren (London School of Economics) och professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) knutna till Institutet för näringslivsforskning (IFN) en policyrapport där de mätt skolkvalitet enligt måttet förädlingsvärde (value added).

Rapporten visar att IES har högre förädlingsvärden än landets kommunala skolor och även andra friskolor. Denna kvalitetsfördel gäller även bland elever med utländsk bakgrund och fördelen är om något större bland elever med lågutbildade föräldrar.

Förädlingsvärden utgår ifrån resultaten på de nationella proven i årskurs sex respektive årskurs nio och mäter hur mycket bättre eleverna på en skola presterar jämfört med vad som kan förväntas av deras tidigare resultat och bakgrundsparametrar.

Den fullständiga policyrapporten finns publicerad här och en sammanfattning på svenska finns nedan 

IES Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund öppnade augusti 2020 dörrarna för 322 grundskoleelever. När skolan är fullt utbyggd efter 3 år har den plats för 600 elever. IES Östersund öppnades för att erbjuda en kvalitativ internationell skola för elever i Östersund och andra kommuner runt om i länet. IES etablerar sig bara i kommuner där det finns ett behov och intresse av att samarbeta kring skolutvecklingsfrågor.  Vi är glada och stolta över det fina bemötande vi fått sedan starten av föräldrar, elever och företrädare för kommunen. 

Medial granskning och ansvarsutkrävande är bra. Vi ifrågasätter inte det. Tvärt om. Därför vill vi ge vår bild av vad skolpengen som följer med eleverna till IES Östersund går till. Vi vill också understryka att vi mer än gärna svarar på frågor då allt sällan får plats i sådana här texter. Precis som artiklar i tidningen. 

Varje elevs skolgång finansieras av den sk. skolpengen. Det är samma skolpeng som finansierar en elevs utbildning oavsett om den väljer en kommunal eller fristående skola. Detta eftersom det är elevens rätt till utbildning som finansieras via skattemedel. En kommuns kostnad är alltså samma oavsett var en elev väljer att gå i skolan.

Östersunds politiker har identifierat ett behov av fler skolplatser. IES Östersund är en del av den lösningen. Oavsett om det är kommunen eller en friskola som öppnar en ny skola innebär det inledningsvis en viss omflyttning av elever eftersom familjer tack vare det fria skolvalet får välja var deras barn ska gå i skolan. Den omflyttningen kan initialt betyda en ekonomisk omställning för en kommun men också för andra friskolor innan man anpassat sin verksamhet till hur föräldrar väljer. För att underlätta i den omställningen samverkar IES alltid med kommunen vid antagningsprocessen så att alla skolor kan göra nödvändiga anpassningar i sin verksamhet så tidigt som möjligt. När skolan väl finns på plats är det normalt väldigt få elever som byter från Internationella Engelska Skolan. Forskning visar att en bra friskola höjer kvaliteten på sämre skolor i området vilket är en fördel inte bara för alla elever i Östersund men även samhället i stort.

IES Östersund hyr lokaler som har varit i mycket stora behov av renovering innan verksamheten kunde öppna. Lokalerna stod dessutom tomma i flera år innan IES flyttade in. Nu hyr IES och betalar därmed hyra till kommunen som äger lokalerna. För oss är det  självklart så att den sk. lokalersättningen ska gå till lokalerna och skolpengen till utbildningen. Det är lika villkor oavsett huvudman. Det har alltså inte blivit dyrare för Östersundsborna att IES öppnat skola i kommunen. Vi skulle vilja påstå att vi bidragit till att hålla nere kostnaderna för skollokaler samtidigt som vi bidrar till att höja kvaliteten inom grundskolan och står upp för rätten att välja skola. Våra elever väljer oss, vi väljer inte dem.

Jörgen Stenquist
Vice VD Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolans remissyttrande

En kvalitativ utbildning i en trygg och ordnad skolmiljö där där lärare kan undervisa och elever - oavsett bakgrund - lära för att uppnå höga akademiska förväntningar och ambitioner är en del av grunden för Internationella Engelska Skolan (IES). 

IES har blivit ombedda av regeringen att inkomma med ett remissyttrande avseende utredningen “En mer likvärdig skola” SOU 2020/28. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter och tankar rörande detta och har därför skickat in vårt remissyttrande till regeringskansliet. Här kan man läsa vår remiss. 

Internationella Engelska Skolan avvisar utredningen i dess helhet. Sammantaget leder förslagen inte till en bättre eller mer likvärdig skola. Förslagen, de framlagda och de antydda, skulle kunna betyda slutet för både det fria skolvalet och för många friskolor runt om i Sverige.

I korthet är våra största invändningar mot utredningen:

Färre friskolor - Förslagen rörande beräkning av skolpengen riskerar att medföra ett omedelbart stopp för nästan all expansion av friskolor och hög risk för nedläggning av ett stort antal friskolor.

Minskad föräldramakt och inskränkt valfrihet - Förslagen rörande nya antagningsregler reducerar föräldrarnas makt att med egen handling påverka sitt val av skola för deras barn. Föräldrarnas reella valfrihet kommer också att minska genom färre friskolor.

Otydligt ansvar för utbildning och kvalitet - Förslagen rörande Skolverkets makt att, med hot om utebliven finansiering, överta planeringsbeslut från friskolorna underminerar det självständiga ansvar för att utveckla skolor enligt egna övertygelser, eget ansvar och egen drivkraft som är själva livsluften för framgångsrika friskolor. I samma riktning går förslaget att huvudmän för friskolor inte längre ska få förfoga över sin egen kö.

De verkligt avgörande frågorna för svensk skola olösta: försörjningen av kvalificerade lärare, ordningen i skolan så att lärare kan undervisa och elever lära, fostran till vanor och beteenden för livet, stärkt ledarskap i skolan, behovet av en tydligare kunskapsinriktning. I hanteringen av dessa frågor ligger de verkliga svaren för alla elever - och alldeles särskilt för elever med sämre förutsättningar. 

Internationella Engelska Skolan fortsätter självständigt och tillsammans med Friskolornas riksförbund att aktivt arbeta med att visa att det finns bättre alternativ för att stärka svensk skola. Är du förälder och vill engagera dig så kontakta din rektor.

Hundreds of new staff welcomed to IES

Hundreds of new staff welcomed to IES

IES knows that a comprehensive induction is an important brick in setting up our employees for success. So this week more than 600 newly recruited teachers, student support, administrators and leaders from all 39 IES schools gathered virtually to get to know IES. 

This year IES is opening two new schools, Upplands Väsby and Östersund, while several existing schools are also growing. To meet the high demand for a school place at IES, hundreds of new staff have been interviewed and chosen in Sweden and internationally. 

Regardless of whether a person is new to their role or experienced, employment starts with an introduction program in school. The IES new staff meeting complements this by welcoming our new staff to the wider organisation. Usually this is a big event where all new staff meet for a full day in Stockholm. This year, due to the pandemic, the event was completely virtual.

During the event new staff have the chance to gain a deeper understanding of what we stand for, and how we make our ethos a reality every day in our schools. Experts provided inspiration, advice and tools needed to start the new term at an IES school.

New and returning staff are now prepared to start the new term , when 28 000 students will step through the doors, ready to learn.

Internationella Engelska Skolan publicerar betygsstatistik

Internationella Engelska Skolan publicerar idag preliminär betygsstatistiken för årskurs 9 i våra grundskolor för läsåret 2019/2020.

En av Internationella Engelska Skolans tre grundläggande övertygelser är “höga akademiska förväntningar och ambitioner” och vi är stolta över det arbete som våra lärare och elever lagt ner under året. Vi arbetar med en gedigen kvalitetsuppföljningsmodell för att säkerställa att vi sätter rättvisa betyg och tar kraftfullt avstånd från betygsinflation.

Det är viktigt med transparent och jämförbar kvalitetsinformation för att det fria skolvalet ska vara framgångsrikt. Betyg utgör en del men bör inte att jämföras rakt av. IES anser att nationella proven är en bättre jämförelse. De flesta av dessa prov utgick däremot på grund av covid-19 våren 2020.

Skola Antal elever Genomsnittligt meritvärde Andel som nått kunskapkraven i alla ämnen Andel behörliga till högskoleförberedande program Andel behörliga till yrkesprogram
IES Älvsjö 122 267 85% 93% 95%
IES Årsta 91 279 90% 97% 97%
IES Borås 93 275 95% 100% 100%
IES Enskede 147 262 86% 99% 99%
IES Eskilstuna 192 266 89% 96% 96%
IES Falun 68 275 90% 94% 94%
IES Gävle 208 246 75% 90% 91%
IES Halmstad 89 276 91% 99% 99%
IES Hässelby 91 260 89% 99% 99%
IES Hässleholm 64 267 95% 98% 98%
IES Helsingborg 50 263 92% 92% 92%
IES Huddinge 151 279 89% 98% 98%
IES Järfälla 124 278 96% 98% 98%
IES Johanneberg 181 258 82% 91% 91%
IES Jönköping 116 263 90% 92% 92%
IES Karlstad 160 269 93% 99% 100%
IES Kista 146 283 84% 97% 97%
IES Landskrona 63 278 92% 97% 97%
IES Länna 29 266 83% 97% 97%
IES Liljeholmen 147 273 96% 100% 100%
IES Linköping 121 278 88% 98% 98%
IES Lund 113 272 96% 100% 100%
IES Nacka 148 294 97% 99% 99%
IES Örebro 123 274 86% 97% 98%
IES Skärholmen 109 249 80% 96% 96%
IES Södertälje 95 269 81% 92% 92%
IES Sundsvall 158 262 96% 99% 99%
IES Täby 185 290 100% 100% 100%
IES Tyresö 163 277 89% 97% 97%
IES Umeå 67 276 87% 97% 97%
IES Uppsala 125 279 94% 98% 98%
IES Västerås 124 266 90% 96% 98%
IES Bromma 155 293 96% 99% 99%
IES 4018 271 90% 97% 97%

IES publicerar denna statistik eftersom Skolverket kommit till slutsatsen, efter en dom från kammarrätten, att det inte längre går att publicera statistiken. IES välkomnar att regeringen initierat ett arbete med att förändra lagstiftningen så att statistiken även fortsättningsvis går att publicera för berörda myndigheter.

IES avser att publicera fördjupad statistik senare i år i så hög utsträckning som möjligt i likhet med den information som Skolverket tidigare publicerat i september.

Redan i december 2019 meddelade IES att vi avsåg fortsätta publicera statistiken.

Sidor