Nyheter | 2023 maj 31

Strukturerade processer för att säkerställa och förbättra kvalitet

Internationella Engelska Skolans övergripande mål är att ge varje elev – oavsett bakgrund – förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö. De akademiska ambitionerna är höga för varje elev, i varje skola, som IES driver. Men vägen dit måste anpassas efter elevsammansättning och lokala förutsättningar. En grund för att lyckas är att hålla en jämn och hög kvalitet i all verksamhet, enligt samma grundläggande principer.

Images

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil, där varje elev ges möjlighet att nå högt ställda kunskapsmål och där undervisningen sker i en trygg och lugn miljö. Verksamheten startade 1993 med en skola i centrala Stockholm.

Ända sedan starten har verksamheten präglats av samma grundinställning, det vill säga att undervisningen ska vara av hög kvalitet och lärarna ska ha höga akademiska förväntningar på sina elever, oavsett deras utgångspunkt. En viktig nyckel är att skapa en stöttande, trygg och energifylld miljö som bidrar till en positiv bild av skolan och lärandet. Det handlar med andra ord om både ”hård” och ”mjuk” kvalitet. För att säkerställa kvaliteten, samt identifiera områden med eventuell förbättringspotential, bedriver IES ett systematiskt arbete med regelbunden utvärdering, åtgärder och uppföljning. Dessa baseras på fyra indikatorer; en elevenkät, en föräldraenkät, en lärarenkät samt nationella prov.

Strukturerad uppföljning
Verksamheten präglas av en stark drivkraft att ständigt bli bättre i syfte att uppfylla löftet till föräldrar och elever. Det kan vara svårt att mäta och jämföra olika skolors kvalitet, men ett mått är resultaten på de nationella proven, eftersom dessa prov görs av alla skolor. IES har därför under många år främst följt upp resultaten på dessa. IES elevers resultat, sett över tid, ligger omkring 15 procent över rikssnittet i ämnena matematik, svenska och engelska. Ett grundläggande mål för IES är att alla elever ska ha möjlighet till fortsatta studier. Läsåret 2021/2022 nådde 95 procent av eleverna gymnasiebehörighet, att jämföra med 85 procent för Sverige som helhet.

Starkt och tydligt ledarskap
Ett starkt, lokalt ledarskap i skolorna är en viktig parameter för en trygg och ordnad skolmiljö. Detta är i sin tur en förutsättning för bra studieresultat – det vill säga för att uppnå kvalitet. IES är drivet av sina grundvärderingar och rekryterar ledare som lever och leder efter dessa. Det är rektorernas roll att säkerställa att IES kärnvärden omvandlas till handlingar och beteenden i vardagen, varje dag.

Arbetet bygger på policysamlingen Basic Defining Policy, där IES målsättningar, förväntningar och etiska riktlinjer beskrivs. Rektorn är ansvarig för att verksamheten lever upp till dessa. Skolans regler skrivs under av alla elever och föräldrar, samtidigt som lärarna förväntas agera förebilder för hur de ska efterlevas i praktiken.

Strukturerad och kontinuerlig kvalitetsprocess
Kvalitetsarbetet sker enligt en noggrant strukturerad och årlig process. Varje skola sätter mål och inriktar verksamheten för det kommande läsåret. Målsättningarna är med andra ord lokala, men stäms av mot de gemensamma målen för IES verksamhet. De omfattar både resultat och miljö, det vill säga de dimensioner av kvalitet som definierats av IES.

I april varje år genomförs enkätundersökningar bland elever, föräldrar och medarbetare i syfte att undersöka hur väl verksamheten lever upp till dessa målsättningar. Frågorna utformas efter varje målgrupp i kategorierna akademisk miljö, social miljö (det vill säga trygghet, stöd och studiero) samt skolmiljö. Föräldrar och medarbetare får dessutom svara på frågor om hur väl ledarskapet på skolan fungerar.

Svaren utvärderas under sommaren av skolornas kvalitetsansvariga, det vill säga IES skolchef, head of academics och head of pastoral samt respektive rektor. Eventuella avvikelser mot målen identifieras och en åtgärdsplan utarbetas tillsammans med respektive skola i början av läsåret.

IES kvalitetssystem möjliggör uppföljning i flera olika dimensioner, bland annat för varje elev, skola, årskurs och ämne. Det möjliggör också jämförelse över tid. Detta sammanställs i en rapport som varje skola arbetar med under hela läsåret.

Pandemin har med all sannolikhet påverkat det senaste läsårets kvalitetsenkäter, då sjukfrånvaron bland både lärare och elever varit högre än normalt och upplevelsen av trygghet därmed lägre. Men sett över tid och över lag, ligger kvalitetsindikatorerna på en fortsatt hög nivå. Fokus ligger nu på att sätta in åtgärder på de områden där en nedgång noterats. Till följd av pandemin har flera skolor varit tvungna att frångå vissa rutiner och dessa har återinförts under året, vilket är ett fokusområde för att säkerställa trygghet och studiero.

 

För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.