Om IES

Kvalitet är djupt förankrat i vårt DNA

Internationella Engelska skolans kvalitetsrapport (som pdf nedan) är framtagen för att åskådliggöra hur IES arbetar. Rapporten redovisar resultaten för våra skolor på en rad olika områden, så att det ska vara möjligt att jämföra oss med andra skolor, och följa utvecklingen över tid. Kvalitetsrapporten kommer att publiceras varje år.

Images

IES kvalitetsprocess

Kvalitetsrapport för Internationella Engelska Skolan 2021–2022

Välkommen till Internationella Engelska Skolans kvalitetsrapport för läsåret 2021–2022. IES verksamhet baseras på respekt för eleven och ambitionen att skoltiden ska förse barnet med bästa möjliga redskap för vuxenlivet – både i form av kunskap och social förmåga. Eleven ska, oavsett bakgrund, ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Att lyckas med det är för oss det främsta måttet för kvalitet.

Vi arbetar sedan många år med systematiska kvalitetsprocesser, dels för att kunna mäta hur väl vi lyckas, dels för att se var vi har en förbättringspotential. Processerna har utvecklats under decennier av målinriktat kvalitetsarbete, samt noggranna uppföljningar och utvärderingar. Detta arbete redovisar vi sedan föregående läsår i en årlig kvalitetsrapport.

Sedan starten för 29 år sedan har vi vuxit kontinuerligt till vår nuvarande position som en av de största friskolorna i Sverige med 46 skolor, 32 000 elever och med 240 000 registreringar i kön. En viktig framgångsfaktor är att vi alltid strävar efter att se varje individ och att aldrig ge upp när det gäller någon elev. Den som behöver stöd ska stöttas – och den som behöver utmanas ska utmanas.

Verksamheten grundas på tre starka principer, som tillsammans utgör vårt etos. En av dessa är de höga, akademiska förväntningar som vi har på varje elev. En annan är att erbjuda eleverna möjligheten att inte bara lära sig engelska, utan att behärska språket så väl att det möjliggör fortsatta studier eller att arbeta på engelska, det vill säga en nyckel till omvärlden. Vi strävar också hela tiden efter att skapa en lugn och trygg miljö så att lärande möjliggörs.

Precis som föregående läsår påverkades våra skolor under 2021–2022 av pandemin, som dels ledde till mer sjukfrånvaro bland elever och personal, dels en ökad känsla av otrygghet. Med pandemin förhoppningsvis bakom oss fortsätter vi arbetet med att ytterligare stärka kvaliteten och bli en ännu bättre skola för våra elever. Skolan är en av samhällets viktigaste funktioner och kvaliteten i skolverksamheten är avgörande för elevernas framtidsutsikter.