OM IES

Etiska riktlinjer för Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan (IES) har ända från start 1993 drivits av starka värden.

Images

Grundläggande bland dessa är övertygelsen att utbildning och upplysning bildar nyckeln till framgång för ungdomar och framsteg för samhället. Vår strävan att skapa skolor med hög kvalitet bygger på tre starka pelare:

 1. Att säkra en lugn och trygg lärmiljö, i vilken lärare kan undervisa och elever lära.
 2. Att elever ska lära sig att fullt ut behärska det engelska språket, som är nyckeln till världen.
 3. Att varje enskild elev ska mötas av höga akademiska förväntningar, oavsett elevens bakgrund, samt erövra normen av hårt arbete, även genom motstånd, för att nå sin fulla potential.

Löftet från Internationella Engelska Skolan som organisation är att alltid sätta dessa värden och strävanden i centrum för allt den gör. Ledare på alla nivåer i organisationen måste se som sin främsta uppgift att arbeta för dem. Det kräver att de rekryterar kompetenta medarbetare som tror på vad IES står för, att de samlar och motiverar all personal att gå i samma riktning samt stödjer och gör klart för alla i organisationen att vårt arbete syftar till våra elevers resultat och fostran.

Som en organisation med starka normer och värden, styrs IES också av följande synsätt:

 • Lagar och regler ska följas, samtidigt som vi kan verka för att förbättra dem.
 • Ärlighet ska utmärka allt vi gör. Vi säger inte en sak offentligt och gör något annat i praktiken. Vi sätter korrekta betyg i våra skolor efter bästa möjliga sakliga, professionella bedömning och böjer oss inte för försök till olämplig påverkan.
 • Marknadsföringen av våra skolor ska handla om vad vi erbjuder ifråga om utbildning, aldrig om förmåner som saknar relevans för utbildningen.
  Vi visar öppenhet och en konstruktiv attityd när andra vill samarbeta för skolans bästa, till exempel via studiebesök från politiker, organisationer och kommuner.
 • Vi tar på största allvar det ansvar det innebär att driva en skola. Vi planerar noggrant för att kunna uppfylla vad vi har sagt. Vi agerar snabbt och kraftfullt för att korrigera brister. Ingen organisation kan undvika problem, men IES ska vara förbundet till att inte låta dem bestå utan handling.
 • Vi hanterar resurser och finanser ansvarsfullt. På så vis kan vi säkra att IES alltid kan möta sina åtaganden, och att alla kan lita på att våra skolor förblir stabila och långsiktiga.
 • Vi förväntar oss engagerade och professionella insatser från medarbetarna inom IES. Det innebär beredskap att göra de extra insatser som kan fordras (”to go the extra mile”). IES ska samtidigt erbjuda arbetsplatser där medarbetare kan känna glädje och mening i att kunna utöva sitt yrke och att få växa i ansvar med sina prestationer. Varje anställning, varje uppdrag, varje befordran ska baseras på meriter, enbart.
 • Vi upprätthåller ett klimat av förtroende och öppenhet i organisationen. Tvivelaktiga beteenden och oprofessionellt agerande ska kunna rapporteras till chefer och då mötas av en strävan till objektiv undersökning och hantering.
 • Vi respekterar professionell integritet, såsom lärares bedömning av vad som är korrekt betygsättning och våra rektorers självständiga ledarskap i sina skolor, inom ramen för vad IES står för.

Inom och bortom vad som sagts ovan, bör varje individ som arbetar för Internationella Engelska Skolan tänka på:

 • Att den viktiga rollen som vuxen vägledare (”Guardian”) för barn och unga kräver att Du aldrig någonsin låter det ansvar som följer av denna roll brytas ner. Vuxna i skolan är inte ”kompisar” med eleverna, inte ”vänner i sociala medier”, inte ”romantiskt involverade” med elever. De är vuxna med uppdrag att, i kontakt med vårdnadshavare, leda unga människor i utbildning och fostran för livet.
 • Att varje handling som gränsar till korruption är absolut förbjuden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, varje försök att ge försteg till vänner eller anhöriga när det gäller att bli antagna till skolor, att acceptera förmåner för att sätta högre betyg än motiverat, att använda en position hos IES för personlig fördel, köpa utrustning eller tjänster för skolan baserat på personliga relationer, etc. Vid varje fall av tvekan om vad som gränsar till korruption, har den anställde eget ansvar för att konsultera sin rektor eller chef.
 • Att anställning inom Internationella Engelska Skolan, med tro på dess syften och värden, innefattar att man ger skolan sin fulla energi. Allt som stör ett sådant professionellt fokus bör i en skola tas upp för diskussion med rektorn. Uppgiften att utbilda och fostra unga människor för livet är krävande, och motiverar fullt fokus på skolan.

En kultur av starka värden och övertygelser kan inte regleras fram i varje detalj – det är därför den benämns ”kultur”. Varje medarbetare inom Internationella Engelska Skolan har ett personligt ansvar för att agera så att kulturen bekräftas och förnyas varje dag, med varje handling. Ställ dessa frågor till Dig själv:

 • Är mitt sätt att handla och tänka i linje med kärnvärdena hos Internationella Engelska Skolan?
 • Bidrar jag till en positiv, stimulerande och konstruktiv atmosfär i skolan genom mitt sätt att samspela med elever och kollegor?
 • Kan jag förklara och försvara vad jag gjort, med gott samvete, om min handling blir granskad offentligt, till exempel genom en tidningsartikel eller en skolinspektion?
 • Bidrar jag på ett positivt sätt till det starka och goda ryktet av Internationella Engelska Skolan? Detta påverkas också av hur jag som medarbetare inom IES uppfattas i miljöer utanför skolan, till exempel när en förälder stöter på mig i en offentlig miljö. Intryck skapas inte enbart i skolan, utan även via vad andra kan se utanför skolan, inklusive hur jag uppträder i sociala medier.
 • Vilka följder kan mitt handlande få för IES och för min skola? Sträva efter det goda exemplet, våga stå upp för starka värden. Försök vara någon som är värd att efterlikna också i det civila samhället.

Som medlem i Friskolornas Riksförbund har Internationella Engelska Skolan också förbundit sig att följa:

”Etiska riktlinjer för Friskolornas Riksförbund”