Elevhälsa

Skolpsykolog

Skolpsykologen är expert på utvecklingspsykologi, inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykisk ohälsa och bidrar med sin kunskap i elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Till viss del ingår även åtgärdande insatser riktade mot individuella elever.

Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter:

  • Handledning och konsultation till pedagoger och elevhälsoteamets medlemmar.
  • Bidrar med kunskap om vilka faktorer som främjar eller hindrar psykisk hälsa eller lärande och utveckling.
  • Skolpsykologiska utredningar för att öka kunskapen om individens behov av stöd i lärsituationen.

Specialundervisning.

Specialpedagoger/speciallärare är en del av varje skolas elevhälsoteam, De arbetar individuellt med elever, med elever i mindre grupper eller i helklass för att ge stöd och förutsättningar att uppfylla kunskapskraven och utvecklas som individer.

Specialpedagogens / speciallärarens huvudsakliga uppgifter är:

  • Arbete med elever individuellt, i grupper eller i helklass
  • Screening av elever i läsning, skrivning och matematik
  • Stötta enskilda elever eller mindre elevgrupper inför nationella prov i år 3, år 6 och år 9
  • Handledning av elever och lärare kring olika alternativa inlärningsverktyg och inlärningsstilar
  • Skriva “pedagogiska utredningar” och  åtgärdsprogram samt skapa stödåtgärder
  • Skriva tilläggsbeloppsansökningar baserade på elevens individuella behov
Länkar

https://www.skolverket.se/

https://www.spsm.se/

https://attention.se/

http://ung.attention.se/

https://www.dyslexi.org/

https://www.autism.se/

https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/

https://www.bup.se/

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/