Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan på IES arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa. Teamet har både ett förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser.

Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel socialtjänst.

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.