Elevhälsa

Skolsköterska

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser samt med enklare sjukvårdsinsatser.

Vid behov bokar skolsköterskan in tid till skolläkaren.

Förebyggande hälsovård:

  • Hälsosamtal sker i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 samt i årskurs 7 eller 8. (De skolor som har hälsosamtal i årskurs 8 görs även en enklare hälsoundersökning i årskurs 6.)
  • Uppföljning och kontroll av bland annat tillväxten och ryggen hos de elever där behov finns.
  • Vaccinationer enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet, vilket under grundskolan innebär vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund, humant papillomvirus och difteri-stelkramp-kikhosta.  Elever som inte följer det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras enligt individuellt schema.
  • Samverkan inom skolan med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, studie – och yrkesvägledare, lärare/mentorer och skolledning samt med externa instanser såsom BUP, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och socialtjänst tillsammans med vårdnadshavare och elev.

Enklare sjukvårdsinsatser

  • Öppen mottagning enligt lokal rutin på respektive skola
  • Akuta omhändertaganden vid olycksfall

Läkemedel i skolan

Skolsköterska kan i vissa fall vid behov lämna ut läkemedel till elever såsom värktabletter, men det är viktigt att elever som har mediciner ordinerade och själva klarar av att ta sin medicin, till exempel medicin mot astma och migrän, tar med sig sin egen medicin till skolan. I de fall där behandlande läkare/medicinsk personal bedömt att eleven behöver hjälp av en vuxen att ta sina mediciner,  krävs det att det finns en handlingsplan, en så kallad “egenvårdsplan”, från behandlande läkare/medicinsk personal så att skolan kan hjälpa till. För mer information, läs Skolverkets information om “egenvård”, se länk nedan. 

Specialkost

Vid behov av specialkost på grund av medicinska skäl (matallergi eller sjukdom) ska blankett för specialkost och intyg av legitimerad läkare eller dietist lämnas till skolsköterskan. Vårdnadshavare ansvarar för att skolan alltid har aktuella uppgifter om behov av specialkost.

Bra länkar:

www.1177.se

www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/egenvard-i-forskolan-och-skolan

www.umo.se/

rfslungdom.se