Kvalitet på IES

Fritidsverksamhet: ”Vi lägger grunden för ett livslångt lärande”

Genom att lära känna barn och deras föräldrar i ett tidigare skede av barnens liv blir det lättare att erbjuda det stöd varje enskild individ behöver för att utvecklas till sin fulla potential. Det här är en viktig anledning bakom IES satsning på att erbjuda fler platser redan från förskoleklass både i nya och befintliga skolor runt om i landet. ”Det här ger oss chans att skapa en god grund, inte minst språkligt, för elevens fortsatta skolgång – och dessutom en lust till livslångt lärande”, säger Magdalena Bull, primary years manager på IES.

Images

Traditionellt har IES haft tonvikt på årskurs 4-9. Sedan ett par år tillbaka är alla nya skolor öppna för elever från förskoleklass – och allt fler skolor organiseras om för att ta emot elever under hela grundskoletiden, från förskoleklass till årskurs nio. 

– Det ger oss en unik möjlighet att lyckas ännu bättre med vårt mål att erbjuda bästa möjliga akademiska utveckling för varje individ, samtidigt som eleven kan lämna skolan  som en trygg och ansvarstagande vuxen.

STÖTTA LÄSFÖRMÅGA OCH SPRÅKUTVECKLING
Det främsta syftet med den nya rollen som primary years manager är att leda och stötta utvecklingen av akademisk kvalitet samt trygghet, hälsa och säkerhet – det vill säga ”academics” och ”pastoral” – inom förskoleklass, fritids samt årskurs 1-3.

– När vi får möjlighet att lära känna barnen och deras föräldrar tidigt har vi möjlighet att lägga grunden till en positiv syn på skola och lärande. Vi får också möjlighet att stötta barnet i läsförmåga samt i både svenska och engelska, vilket inte minst är viktigt för barn med annan språkbakgrund. 

– Att börja på IES redan från sex års ålder är en unik möjlighet att från början ta del av vår unika, internationella och inkluderande kultur, där svenska och engelska samexisterar på ett naturligt sätt, och där tolerans för olikheter och varm struktur är en självklarhet, säger Magdalena Bull.

FRITIDSHEMMET EN VIKTIG DEL AV ELEVENS DAG
Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid före, efter eller på annat sätt i samband med skoldagen, samt under loven. De ska också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 

– Fritidshemmet utgör en enormt viktig del av elevens vardag. IES lägger stor vikt vid att eleven inte enbart ska lyckas akademiskt, utan även socialt, och då läggs en viktig grund på fritidshemmet, kommenterar Magdalena Bull. 

– Mycket har hänt när det gäller både aktiviteter och pedagogik inom fritidshemsverksamheten, jämfört med starten för 30 år sedan – men vårt mål är fortfarande det samma; det vill säga att skapa en inspirerande miljö för våra elever.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

– Det finns redan så många bra initiativ inom IES när det gäller fritidshemmet och min roll handlar bland annat om att dela best practice, kunskap och erfarenheter mellan skolorna. Därför är en av mina första uppgifter att utveckla fora för alla inom IES som arbetar med yngre elever och fritids, säger Magdalena Bull.

NATUREN VIKTIG I IES VÄRMDÖS FRITIDSSATSNING
IES Värmdö är en av de skolor där verksamheten omfattar både förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritids. Skolgården, som rymmer allt från en mysig läshörna till klätterställning, brädspel och en plan för spökboll, vittnar om satsningen på att barnen ska få möjlighet både till lugn och ro och till livfulla aktiviteter beroende på lust och läggning. Vuxna finns ständigt närvarande på skolgården för att skapa trygghet och hantera eventuella konflikter. 

– Vi lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga på skolgården och har därför tre medarbetare som arbetar på heltid med rastverksamheten. En viktig uppgift är att förhindra mobbning, men också att få eleverna att visa respekt både för varandra och för egendom, säger biträdande rektor Brayden Scarlett.

– Vi har en fördel av att skolan är placerad nära natur och vackra fritidsområden, vilket innebär att vi kan hitta på många roliga aktiviteter kopplade till sådant som eleverna studerar just då. Vi har därför ett nära samarbete med lärarna, tillägger Sarah Wetherell, som är ansvarig för fritidshemsverksamheten på IES Värmdö. 

Omkring 300 barn tar varje dag del av aktiviteterna som fritidshemmet erbjuder, där skoldagen inleds med frukost klockan 06.30 och där mellanmålet är ett uppskattat inslag. Dessutom finns en rad inomhusaktiviteter som är utformade för att stimulera barnens fantasi och leklust.