Elevhälsa

Den centrala elevhälsoenheten

IES har också en central organisation för elevhälsa med uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamheten, stötta de enskilda skolornas elevhälsoteam i deras arbete samt genomföra systematiskt kvalitetsarbete.

Den centrala elevhälsoenheten består av verksamhetschef, samordnande skolsköterska, biträdande samordnande skolsköterska, samordnande kurator och samordnande skolpsykolog.

Synpunkter och klagomål:
Vid synpunkter och klagomål på elevhälsan, kontakta verksamhetschef enligt nedan alternativt via mejl: helena.luning@engelska.se 

Kontaktuppgifter: 
För specifika elevärenden kontakt skolsköterskan på ditt barns skola.

Verksamhetschef:
Helena Lüning

Samordnande skolsköterskor:
Anna Jansson
Hannah Ertman Söderlind
Jenny Lindholm
Maria Göransdotter Hammar

Samordande kurator:
Carola Eurenius 

Samordnande skolpsykolog:
Ricard Magnusson
Kontakta verksamhetschef.