Kvalitet på IES

"Kvalitet är det som gör att våra skolor blir förstahandsval"

Hög kvalitet i skolan kräver noggrannhet i varje detalj. Det säger Robin Kirk Johansson, skolchef på IES. “Vår princip är att länka samman det akademiska arbetet med elevvård för att skapa en kultur där vi har elevens bästa som utgångspunkt för allt vi gör – och ett synsätt att varje elev är allas elev och ansvar.”

Images

Utmärkande för en bra skola med hög kvalitet är att skoltiden blir en positiv språngbräda ut i livet. Grundläggande för att lyckas är att eleverna når kunskap genom begåvade lärare med förmåga att möta olika individer på det sätt som just den eleven behöver – och dessutom i en lugn och trygg miljö som möjliggör inlärning, enligt Robin Kirk Johansson. 

– Utvecklingen av processer för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet har pågått ända sedan starten för 30 år sedan, men arbetet har kontinuerligt blivit alltmer strukturerat under årens lopp, säger hon.

– Ett viktigt steg togs 2008, då vi introducerade våra årliga kvalitetsenkäter riktade mot elever, lärare och föräldrar och som sedan dess har utgjort en grund för vårt kvalitetsarbete. Mot bakgrund av svaren, där vi mäter både ”hårda” värden, det vill säga akademiska resultat, och ”mjuka” värden, det vill säga hur skolmiljön upplevs, kan vi fokusera på att hitta sätt för att på ett effektivt sätt åtgärda eventuella brister. 

– Sedan ett par år tillbaka har vi dessutom använt oss av ett nytt verktyg – Academic Dashboard – där både vi som huvudman och våra skolor kan se och jämföra bland annat hur betyg sätts samt följa resultat på individnivå. Det hjälper oss att snabbt sätta in stöd till enskilda elever och att säkra betygsintegriteten i varje skola.

HUR SER MÅLEN UT IDAG FÖR KVALITETSARBETET PÅ IES?
– Först och främst att ständigt öka andelen elever behöriga till gymnasiet samt att i vår gymnasieverksamhet ge fler elever möjlighet att studera på universitet. 

– Andra mål är att kontinuerligt prestera bättre på de nationella proven liksom att alltid sträva efter betygsintegritet. De nationella proven är de bästa oberoende kunskapsindikatorerna vi har i Sverige – och vi vill alltid vara bättre än det nationella genomsnittet. Det är viktigt att vi har en bra korrelation mellan resultaten på dessa prov och de slutbetyg vi sätter. Dessa överensstämmer till allt högre grad, vilket är mycket positivt.

– Dessutom att fler föräldrar, medarbetare och framför allt elever rekommenderar oss. För att lyckas måste eleverna tycka om att gå till skolan, tycka att lektionerna är intressanta och uppskatta sina lärare – det är det yttersta beviset på kvalitet i vår verksamhet.

– Kvalitet för föräldrar är att få kontinuerlig information om hur deras barn trivs och presterar i skolan. Där är mentorernas månadssamtal mycket viktiga. Men det är också viktigt med fysiska möten; att få föräldrarna att besöka skolorna. Pandemin innebar att många vande sig vid digitala kontakter och vi har haft svårt att få tillbaka föräldrarna efter det. Det är ett mål framöver.

– För lärare handlar kvalitet bland annat om att känna att de utvecklas i sitt arbete, har karriärmöjligheter samt stöd från ledning, lärarkollegor och övrig personal.

VILKA FAKTORER SER IES SOM VIKTIGAST FÖR ATT UPPNÅ KVALITET?
– Enskilt viktigast är ett tydligt och starkt ledarskap. Det är rektorerna på våra skolor som är kulturbärare och har ansvar för att se till att verksamheten lever upp till våra kvalitetskrav. För att säkerställa det har vi dels en noggrann  urvalsprocess när det gäller tillsättningen av rektorer, där vi väljer bland både interna och externa kandidater, dels en omfattande satsning på utbildning av rektorerna. De måste veta vad vi menar med kvalitet och hur det ska uppnås. Vi lägger ned mycket arbete på att hjälpa rektorerna på olika sätt. Vi upprättar bland annat en kvalitetskalender, så de vet vad – och när – de måste göra något relaterat till formellt kvalitetsarbete under skolåret.

– IES struktur har alltid byggt på team med tydliga ledare. Lärarteamet har till exempel en ledare för ämnet för att stötta de övriga lärarna inom det ämnet, head of department. Lärarna för varje årskurs är också organiserade under en ledare, head of year.

– Det handlar också om ledarskap i klassrummet, liksom i korridorerna. Jag är övertygad om att närvaro av starka vuxna och tydliga regler skapar trygghet för eleverna. Och trygghet skapar trivsel. Det är också viktigt att varje elev känner sig sedd och uppskattad. Alla behöver få känna sig omtyckta.

– För att uppnå kvalitet måste vi ha omsorg om varje detalj, att vi skapar en kultur där det akademiska flätas samman med elevvård och där elevens bästa styr allt vi gör. Varje elev måste vara allas elev och ansvar.

MÅL FÖR KVALITETSARBETET FRAMÖVER?
– Att säkerställa betygsintegritet är något vi kontinuerligt arbetar med, det är så viktigt för våra elevers framtid.

– Vi måste också bli ännu tydligare med vad vi definierar som riktigt god undervisning. Som huvudman vill vi inte bestämma vad som sker i klassrummet, men vi måste erbjuda lärarna redskap och idéer som gör att de kan utveckla sin undervisning – det är en vetenskap, men också en konst. När vi besöker klassrummen under våra kvalitetsbesök ser vi många exempel på engagerande undervisning och fantastiska lärare. Det är viktigt att det sprids så att de kan inspirera sina kollegor. Lärarna och undervisningen i klassrummen med elever utgör IES ryggrad och främsta styrka. Det vi har blivit mest uppmärksammade för är kanske ordning och reda, men det är bara en hygienfaktor och utgör grunden för att åstadkomma god undervisning och bästa möjliga förutsättningar för inlärning.

– När jag arbetade som rektor för IES skola i Borås fick jag en gång frågan av en elev vad jag gjorde hela dagarna. Det fick mig att tänka efter innan jag svarade: ”att ägna all min tid, varje dag, åt att du ska få den bästa skoldagen just idag”. Det är fortsatt mitt mål som skolchef.