Nyheter | 2023 februari 03

Flera nya skolor och stabila finanser

Fyra nya skolor och fortsatt goda finanser, så kan Internationella Engelska Skolan sammanfatta det förlängda räkenskapsåret 2021-2022. Trots en turbulent period i omvärlden präglad av pandemi och krig har IES fortsatt att växa och kunde 2021 erbjuda skolor med en internationell profil på fyra nya platser i landet.

Images

Anna Sörelius Nordenborg

Räkenskapsåret inleddes mitt under pågående pandemi, som innebar en stor påfrestning för elever och personal, med anpassningar av undervisningen för att minimera risken för smittspridning. I augusti 2021 öppnade IES nya skolor i Sigtuna, Solna, Kungsbacka och på Värmdö. Sammanlagt innebär det en ökning med nästan 3000 skolplatser.

– Vi är glada och stolta över att kunna ge ännu fler familjer möjligheten att välja en skola med internationell profil, högt ställda kunskapsmål och fokus på en lugn och trygg skolmiljö, säger Anna Sörelius Nordenborg, VD på Internationella Engelska Skolan.

Det senaste verksamhetsåret omfattar 18 månader, från första januari 2021 till sista juni 2022. Det förlängda räkenskapsåret är en konsekvens av den avnotering från börsen som ägde rum i slutet av 2020, då det skedde en övergång från skolår till kalenderår. Alla bolag i en koncern behöver ha samma räkenskapsår och det bolag som köpte ut IES från börsen hade kalenderår som räkenskapsår.

– Nu har vi ändrat på detta så att räkenskapsåret åter ska följa skolåret, eftersom det bättre speglar verksamheten, och är nu från 1 juli till 30 juni, säger Anna Sörelius Nordenborg.

Omsättningen för den svenska verksamheten, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, uppgick under räkenskapsårets 18 månader till 5 162 Mkr och antalet elever ökade från 28 000 till 31 000 under perioden. Rörelseresultatet uppgick till 313 Mkr och rörelsemarginalen var 6,1 procent. Periodens resultat efter skatt blev - 110 Mkr, vilket påverkas av ett koncernbidrag på 509 Mkr. Koncernbidraget görs för att samla det beskattningsbara resultatet inom koncernen på samma ställe. Det har inte gjorts någon utdelning, utan kassaflödet används till att återinvestera i verksamheten, att betala räntor i ägarbolagen samt att betala skatt. Samtliga IES ägarbolag är svenska och betalar skatt i Sverige.

– I år har vi investerat över 150 miljoner kronor i nya skolor och befintlig verksamhet. Det är vår högsta nivå någonsin, även om man justerar för ett längre räkenskapsår. Det beror på att vi öppnat fyra nya skolor, men även på att vi gjort stora satsningar på vår befintliga skolverksamhet, säger Anna Sörelius Nordenborg.

En förändring som skett under perioden är att den spanska verksamheten separerats från den svenska, genom en intern försäljning inom bolagsstrukturen. Detta till följd av ett strategiskt beslut som syftade till att ge ledningen för IES möjlighet att helt och hållet fokusera på verksamheten i Sverige.

Images