Nyheter | 2023 maj 22

Stora framgångar för eleverna på IB-programmet

IES gymnasieskola, Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (IEGS), nådde under läsåret 2021/2022 stora framgångar inom sitt Internationella Baccalaurate-program, där 91,5 procent av eleverna godkändes, jämfört med 85,5 procent globalt. Omkring en fjärdedel av eleverna på skolan är anslutna till IB-programmet, som även kvalificerar till universitetsstudier utomlands och där alla ämnen studeras på engelska. Liksom inom IES övriga verksamhet ligger fokus inom gymnasiet på att ständigt utveckla och stärka kvaliteten i undervisningen.

Images

Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm erbjuder fyra svenska nationella gymnasieprogram, förutom det internationella IB-programmet. Skolan, som är belägen på Södermalm i Stockholm, har cirka 720 elever. Verksamheten präglas av en stark akademisk och multikulturell tradition. IEGS har samma huvudman som övriga IES skolor och verksamheten bygger på samma principer och etos, det vill säga att ge varje elev – oavsett bakgrund – förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö.

Genom att bedriva undervisningen på engelska av lärare som har engelska som modersmål förbereds eleverna för att studera och arbeta internationellt.

IB-programmet lockar fler
Våren 2022 gick 60 elever ut från skolans IB-program, som är en internationellt erkänd studentexamen som erbjuds på drygt 3 000 skolor i 147 länder runt om i världen. IEGS elever utmärkte sig genom sina goda resultat, som låg högre än det globala genomsnittet. Både kursinnehåll och prov är gemensamma för alla IB-skolor världen över. En elev nådde full poäng och kunde därmed sälla sig till de under en procent av IB-eleverna globalt som lyckas med den bedriften.

IB-programmet har erbjudits på IEGS sedan 2013 och har sedan dess lockat allt fler elever, varav många har ambitionen att studera vidare utomlands. Gemensamt är att de har ett starkt intresse för det engelska språket. Utbildningen är tvåårig, men omfattar tre års studier precis som alla andra gymnasieprogram. Det första året är ett förberedande år, sedan följer den tvååriga IB-utbildningen med en fördjupning i sex ämnen. Till de universitet som en elev med ett godkänt IB-resultat från IEGS kan söka hör Oxford, Cambridge, Princeton, Harvard, Heidelberg och Sorbonne.

Enkäter grunden för kvalitetsarbetet
Grunden för IEGS kvalitetsarbete för alla delar av sin verksamhet utgörs av enkäter med elever och lärare. Frågorna omfattar både den akademiska kvaliteten och mjuka värden, som trygghet och trivsel i skolmiljön. Dessutom analyserar skolan resultaten av andra enkäter, som Skolverkets årliga enkät för alla gymnasielever i årskurs två. Om svaren inom något område, som till exempel trygghet, antyder en brist sätts fokus på att hitta åtgärder för att korrigera detta.

En viktig kvalitetsindikator är hur varje elev utvecklas. Därför görs en analys av vad eleven står kunskapsmässigt under den första veckan av terminen i årskurs ett. Därefter görs en regelbunden kontroll och bedömning av elevens utveckling. Om utvecklingen inte går i rätt riktning, erbjuds eleven olika typer av stöd.

Utvärdering av lektionskvaliteten
I början av skolåret sätts mål och verksamheten inriktas efter dessa. Under året sker en kontinuerlig utvärdering av hur framgångsrik undervisningen är genom att de ämnesansvariga sitter med på lektioner. Om någon lärare bedöms behöva stöd i sitt arbete, erbjuds sådant.

I slutet av vårterminen deltar även rektor i klassrummen för att observera hur väl undervisningen lever upp till målen.

 

För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.
Läs mer om IEG på deras hemsida: www.engelskagymnasiet.se