Nyheter | 2023 april 27

IES arbete med betygsintegritet är fortsatt framgångsrikt

Betygsintegritet kommer högst upp i IES systematiska kvalitetsarbete. År 2021 infördes en ny form av statistikdatabas, som både de enskilda skolorna och IES centralt använder för att utvärdera, jämföra och analysera betygsättningen.

Images

Eventuella avvikelser i betygsättningen från resultaten på de nationella proven – samt avvikelser från IES snitt samt kommunalt respektive nationellt snitt – undersöks för att säkerställa att lärarna betygsätter på ett korrekt sätt.

Betygsättning är en myndighetsutövning av varje enskild lärare, där IES bidrar med att leverera rätt förutsättningar för att lärarna ska kunna göra rättvisa bedömningar. För att underlätta lärarnas arbete och säkerställa en jämlik betygsättning har en process för sambedömning satts upp mellan ämneslärarna i IES-skolorna, där lärare i samma ämne jämför elevarbeten innan betygsättningen för att öka förutsättningarna för att den ska bli likvärdig. Dessutom har särskilda ämnesansvariga till uppgift att koordinera både kvaliteten i undervisningen och betygsättningen mellan skolorna. Ytterligare ett verktyg är den fortbildning inom området som genomförs för de akademiskt ansvariga på skolorna.

De lärare som arbetar inom IES och har lärarexamen från andra länder får särskilt stöd i betygsättningen. Ämnesansvarig och akademiskt ansvarig på respektive skola ansvarar för att en ny lärare från ett annat land snabbt ska sätta sig in i det svenska betygssystemet och den svenska läroplanen.

IES har också på flera håll i landet inlett samarbeten med kommunala skolor för att jämföra betygsättningen och lära av varandra. Resultaten på de nationella proven är också vägledande för betygsättningen och beaktas särskilt när lärarna sätter betyg.

Skolinspektionen, som regelbundet granskar hur skolhuvudmän arbetar med betygsättning bekräftar även att IES arbete på området fungerar väl. I rapporten Huvudmans arbete för att främja rättvisande och likvärdiga betyg i grundskolan från december 2021 var IES en av de granskade huvudmännen. Skolinspektionens utredare konstaterade där att IES som huvudman “med hög kvalitet genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygsättning”.

Images

Källa: Skolverket 2021/2022

Den uppdaterade läroplanen, som gäller från och med höstterminen 2022 – LGR22 – innehåller färre värdeord i betygskriterierna och bedöms därför underlätta betygsättningen i framtiden samt ge lärare möjlighet att fokusera mer på lärandet och undervisningssituationerna.

Nationella prov
Som en viktig del av kvalitetsarbetet – och för att säkra att eleverna får med sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden – följs elevernas prestationer på de nationella proven noga.

Under både läsåret 2019/2020 och 2020/2021 beslöt Skolverket att ställa in de nationella proven på grund av pandemin, vilket innebär att denna typ av data inte funnits tillgänglig under föregående läsår. Skolverket erbjöd i stället alla skolor i landet ett frivilligt ersättningsprov och IES rekommenderade alla sina skolor att genomföra dessa, men eftersom de var frivilliga saknas statistik. För att säkerställa betygsintegritet i sina skolor ökade IES fokus på sambedömning av uppgifter i alla ämnen. I samband med regionala träffar hölls dessutom workshops för IES academic managers med fokus på betygsättning, parallellt med att IES ämnesspecialister ökade sina stöttande insatser till lärarna.

Läsåret 2021/2022 genomförde eleverna i årskurs tre, sex och nio återigen nationella prov. Statistik från Skolverket baserad på provens resultat för åk nio visar att IES arbetar framgångsrikt med att säkerställa en korrekt och rättvis betygsättning. I svenska, matematik, svenska som andraspråk och engelska har IES elever större överensstämmelse mellan slutbetygen och de nationella provresultaten än riksgenomsnittet (se graf på sidan 13). Andelen elever som fått ett högre betyg än resultat på nationella provet är också lägre än i Sverige som helhet. Andelen IES-elever vars provresultat överensstämmer med deras slutbetyg har också ökat sedan de nationella proven skrevs läsåret 2018/2019. IES har dessutom en större del elever som får godkänt på nationella proven i jämförelse med resten av landet.

Hittills har IES elever i genomsnitt presterat bättre på de nationella proven än rikssnittet. Som exempel kan nämnas att 62 procent av IES elever uppnådde betygen A–C i de nationella proven för årskurs nio i svenska år 2022 jämfört med det nationella snittet på 48 procent.

IES har länge efterlyst ett system med central rättning, och hoppas att ett sådant snart ska vara på plats. Till dess fortsätter vi med att implementera systematiskt samarbete mellan skolor inom koncernen för sambedömning av de nationella proven.

När det gäller ämnen där det saknas nationella prov, som teknik, slöjd, bild, musik och hemkunskap, skickar varje skola in sina preliminära betyg en månad före betygsättningen. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelas och att identifiera eventuella avvikelser. Om sådana uppmärksammas, kontaktas den berörda skolan för att göra en djupare analys av situationen.


För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.