Nyheter | 2023 mars 29

Väl fungerande arbetsplats med tydliga rutiner

IES framgångar bygger på förmågan att skapa skolor som är väl fungerande arbetsplatser där lärare kan undervisa och elever lära. För att lyckas har IES tydliga processer och rutiner för att identifiera, rekrytera och utveckla de bästa och mest engagerade ledarna och lärarna.

Images

Tydligt ledarskap – rektorernas viktiga roll
Internationella Engelska Skolans verksamhet är starkt drivet av sina grundvärderingar, som präglar kulturen och vägleder organisationen. Den främsta uppgiften för ledarna inom organisationen är att inspirera och säkerställa att alla arbetar i enlighet med grundvärderingarna. Detta innebär att IES måste lyckas rekrytera rektorer, det vill säga den främsta ledaren på varje skola, som lever och leder efter dessa. Det är rektorernas roll att säkerställa att IES kärnvärden omvandlas till handlingar. Rektorn är fullt ut ansvarig för sina respektive skolor och medarbetare.

Rektorerna har till uppgift att anställa kompetenta medarbetare, att motivera dem att ständigt verka för att främja elevernas akademiska och sociala utveckling samt att säkerställa att de efterlever IES värderingar. De rekryterar lärare som är starkt engagerade i sina ämnen och som kan inspirera sina elever. De är närvarande i skolans vardag, från att välkomna eleverna på morgonen till att finnas på plats i korridorerna och skolmatsalen under dagens lopp. Rektorerna har med andra ord en både tydlig och ansvarsfull uppgift.

I syfte att ge de nya rektorerna bästa möjliga start och förutsättningar att leva upp till de högt ställda förväntningarna genomgår de ett antal introduktionstillfällen under de första månaderna med fokus på viktiga områden som till exempel elevhälsa, arbetsrätt, kvalitet, skollagen och säkerhet. Det faktum att det finns hela 46 IES-skolor, och därmed 46 ledare, ger rektorerna en unik möjlighet till samarbete och erfarenhetsutbyte. Tillsammans med de andra ledarna med samma fokus och övertygelse arbetar de regelbundet och konsekvent med skolutveckling.

De stöttas också genom ett internt mentorskapsprogram. IES driver dessutom sedan flera år ett ledarskapsprogram för framtida ledare inom organisationen.

Miljö som främjar lärarnas engagemang
IES arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, där marknadsmässiga villkor och en god arbetsmiljö ska vara en självklarhet. Att erbjuda en säker och stimulerande arbetsmiljö är en nyckelfråga för att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare till skolorna.

En god arbetsmiljö för lärarna förutsätter att det finns en tydlighet i vad som gäller och att alla arbetar efter samma principer i och utanför klassrummet. Det är också att säkerställa att läraren i sin yrkesroll, som kan vara utsatt, aldrig behöver känna sig ensam. IES-modellen går ut på att ha stödpersonal, däribland team inriktade på både elevhälsa och vägledning, som arbetar sida vid sida med lärarna och stöttar dem inom områden som ligger utanför lärarnas expertkunskaper. Detta hjälper lärarna att fokusera på att undervisa, men också till ökad trivsel. IES organisation är även uppbyggd med head of departments och head of years. Detta syftar till att säkerställa kvaliteten på både undervisning och miljö. Denna typ av organisation är unik för IES, jämfört med andra skolor. Detta är också en nyckel till våra höga kunskapsresultat och höga behörighet till gymnasiet.

För nyrekryterade lärare inleds anställningen med ett introduktionsprogram. Fokus ligger på IES kärnvärden och metodik. För internationella lärare inkluderas även det svenska skolsystemet och läroplanen. Varje skolår inleds även med en introduktionsvecka för all personal, där fokus är att samla och engagera all personal kring IES och skolans grundvärderingar samt sätta fokus på årets utvecklingsområden.

"85% av lärarna på IES har pedagogisk högskoleexamen (genomsnitt i Sverige är 79%)"

IES rekryterar många duktiga lärare från andra länder och hjälper på olika sätt till så att ankomsten och introduktionen till Sverige blir så smidig som möjligt. Bland annat bistår IES med information om hur det svenska samhället fungerar och hur det går till att skaffa bostad samt hjälper till med att ordna visum och öppna bankkonto. Många lärare väljer att stanna på IES och etablerar sig långsiktigt i landet. Lärare från andra länder lockas ofta dels av Sverige, med det som landet erbjuder i form av vacker natur och trygga villkor, dels av IES med vår profil och kultur. Rekryteringen utanför Sverige är också ett sätt att hantera den svenska lärarbristen.

Personalomsättningen inom IES håller en fortsatt stabil nivå. För samtliga medarbetare var den 20 procent 2021/2022 (19 procent föregående år) och för fast anställda var den 13 procent (samma som föregående år).

IES har en samarbetspartner för preventiva hälsoinsatser och rehabiliterande hälsovård samt en stödlinje som finns tillgänglig för medarbetarna dygnet runt. För att säkerställa förutsättningar för öppenhet och ansvarstagande har IES en visselblåsarfunktion i samarbete med en utomstående och oberoende aktör. Analyser av medarbetarnas löner genomförs för att säkerställa att det inte förekommer några omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män.


För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.