Nyheter | 2021 oktober 14

Fortsatt hög andel av IES elever behöriga till gymnasiet

Gymnasiebehörigheten bland IES elever fortsätter att ligga på en stadigt hög nivå, visar statistik från Skolverket

Bland de elever som gick ut nian i våras hade 96,6 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram, och 93,6 procent var behöriga att söka till de teoretiska programmen.

– Det är viktigt att våra elever ska ha möjlighet att studera vidare, det är ju det som är målet med att vi har höga akademiska förväntningar på våra elever, säger Annakarin Johansson Sandman som är utbildningschef på IES.

Rikssnittet för gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen, som är det Skolverket räknar, är 86,2 procent. Det betyder att räknat per 100 elever så är tio fler IES-elever behöriga till gymnasiet, jämfört med det nationella snittet. Bland elever födda utomlands är skillnaden ännu tydligare. 91,8 procent av IES elever födda utomlands med utländsk bakgrund gick ut grundskolan med gymnasiebehörighet, jämfört med rikssnittet 65,8 procent.

– Det här är ett resultat av allt vi på IES gör: Lugn och ro på lektionerna, höga förväntningar på eleverna och åtgärder för elever som har det svårt i skolan att nå målen. 

– Att vi inför betygsliknande omdömen så tidigt som möjligt gör att eleverna kan följa sin utveckling på ett tydligare sätt. Det gör att våra elever vet vad som krävs och kan ta eget ansvar. På så vis kan vi också tidigt se var vi behöver sätta in stöd, eller om vi behöver utmana dem i sitt lärande. 

Grundskolan utgör grunden för vidare studier och därför är det viktigt att eleverna får med sig de kunskaper som behövs för att klara gymnasiet. 

–  Det viktiga är att elevernas kunskap matchar deras betyg, och att skolorna sätter korrekta betyg. Senaste vi hade nationella prov i Sverige, 2019, kunde vi se att betygen hos IES elever överensstämmer bättre med resultaten i de nationella proven än hos de kommunala skolorna. 

Under de senaste två åren, då det inte hållits några nationella prov, har IES i stället arbetat med sambedömningar, ämneskonferenser och workshops om betygssättning för IES rektorer, biträdande rektorer och academic managers. De senare är ansvariga för att säkerställa och utveckla skolans undervisning enligt läroplanen. 

– Vi pratar om korrekt betygssättning hela tiden när vi är ute och besöker skolorna. 

Att andelen IES-elever med behörighet till gymnasiet faktiskt ökat de senaste två åren, trots pandemin är extra positivt, konstaterar Annakarin Johansson Sandman. 

– Vi har verkligen pratat om hur vi jobbar digitalt, och om vikten av att eleverna årskurs nio får undervisning på plats i skolan så mycket som möjligt under pandemin. 

IES har tagit fram eget material för sambedömningsdiskussioner som skolorna arbetat med i stället för de uteblivna nationella proven. 

– För oss är det viktigt att våra elever kommer ut med rätt kunskaper, och att kunskaper och betyg matchar varandra så att eleverna har rätt förutsättningar när de går vidare till gymnasiet, och så att deras lärare på gymnasiet förstår vad de behöver.

Parallellt med stödet till elever som behöver det så gäller det att inte glömma bort de elever som är högpresterande, påpekar Annakarin Johansson Sandman: 

– Hur vi utmanar alla på alla nivåer är ett fokus vi har haft i alla år. Det vill säga hur stimulerar vi elever som vill ha mer utmaningar, så att de inte tappar intresset? Alla våra 43 skolor har sina metoder, men det sker till exempel genom att ge eleverna fördjupningsuppgifter, och genom kursplanen för IGCSE som många av våra skolor använder.