Nyheter | 2024 juni 18

IES elevhälsoteam vann prestigefyllt pris på skolsköterskekongressen

Elevhälsoteamet på Internationella Engelska Skolan har under en tid arbetat med ett kvalitets- och utvecklingsprojekt gällande arbete kring övervikt och obesitas hos elever. På den nationella skolsköterskekongressen i Stockholm presenterades projektet i en posterutställning och IES vann pris för bästa poster i en öppen klass kring utvecklings- och kvalitetsarbete.

Images

Postern är en pedagogisk ingång till ett mycket svårt ämne och syftet med priset på kongressen var bland annat just att uppmärksamma lokala kvalitets- eller utvecklingsprojekt utförda av skolsköterskor, elevhälsoteam eller ideella organisationer.
– Den beskriver på ett bra sätt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som vi bedriver inom IES. Det är roligt när det uppmärksammas och dessutom belönas med första pris! Vi tror att det nya arbetssättet kommer skapa en tryggare tillvaro för skolsköterskorna, men även för barnen/ungdomarna och deras familjer. Det nya arbetssättet ger stöd och struktur i samtalet med eleverna och vägleder även skolsköterskorna genom bedömning och uppföljning, säger Malin Vesström, projektledare och kvalitetskoordinator på IES.

Antalet barn och unga med övervikt och obesitas har ökat kraftigt under flera decennier, och därmed har risken stigit för att utveckla kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa kopplat till detta. Om tidiga åtgärder sätts in kan utvecklingen förändras, vilket gör att skolsköterskorna har en mycket viktig roll.
– Detta är en mycket viktig fråga, men vi har noterat hur svårt det är att ta upp detta ämne, både för eleverna, men också för oss i elevhälsoteamet, säger Malin Vesström.

IES har därför tagit fram en modell för hälsosamtal och utifrån det har ett nytt stödmaterial tagits fram. Postern är en del i detta arbete.
– Det har varit väldigt viktigt att ta fram ett enhetligt arbetssätt som fungerar och vi har gjort ett väldigt ambitiöst arbete för att lyckas med detta, säger Malin Vesström.

Images

Malin Vesström och postern.

Skolsköterskorna inom IES har varit delaktiga i framtagandet av det nya arbetssättet genom att identifiera behov och delta i workshops. En pilotgrupp av skolsköterskor har sedan testat det nya arbetssättet och det nya materialet i samtal med elever.
– Denna poster togs fram av kvalitetskoordinator Malin Vesström och designades av Jessie Pollack på IES och sammanfattar allt vi vill göra och är en viktig del i helheten och det holistiska synsättet vi vill jobba med, säger Helena Lüning, verksamhetschef för Centrala Elevhälsan IES.

Ett av IES viktigaste hållbarhetsmål är att arbeta aktivt för att förbättra elevernas hälsa samt välbefinnande. Som ett led i detta startades hälsoinitiativet “#movewithIES”. I det arbetar IES för att ge alla elever möjlighet till ett aktivt och hälsosamt skolliv.
– Barnen är vår framtid och för varje barn som inte får en hälsosam start i livet försämras chanserna till en god framtida folkhälsa. Dagens utmanande ekonomiska läge kan göra att färre har råd med aktiviteter. Det är ytterligare en faktor som gör skolan till en extra viktig arena när det kommer till att sprida kunskap, påverka och förändra, säger Andjela Dimitrijevic, Health Initiative Manager.

Under 2024 kommer samtliga skolsköterskor att delta i kompetenshöjande aktiviteter samt delta i vidareutveckling av det nya arbetssättet och det kommer att anordnas workshops och föreläsningar.
– Tack vare det nya och unika, hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet, hoppas vi kunna skapa en tryggare tillvaro för både elevhälsan, eleverna, vårdnadshavarna och all övrig personal på skolan, avslutar Helena Lüning.

----------------------------------------------

Om obesitas
Obesitas är en komplex, kronisk sjukdom som i sig självt och tillsammans med associerad sjuklighet är ett allvarligt hot mot individens och befolkningens hälsa. BMI-definitionen är den mest ändamålsenliga för obesitas. Hos barn och ungdomar används istället begreppet iso-BMI vilket är det ”vuxen-BMI” som barnets BMI motsvarar. För barn och ungdomar med högt iso-BMI är risken för bestående obesitas mycket hög och ökar med barnets ålder. Det är därför viktigt att alla elever med obesitas remitteras till hälso- och sjukvården för vidare utredning och behandling.