Nyheter | 2023 januari 27

IES välkomnar central rättning av nationella prov

Internationella Engelska Skolan har länge efterlyst ett system för central rättning av de nationella proven. IES välkomnar därför att regeringen idag gett Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Images

– Korrekt och rättvis betygssättning är avgörande för att elever ska veta hur de ligger till i förhållande till kunskapsmålen och för antagningen till högre studier, säger Anna Sörelius Nordenborg, VD på Internationella Engelska Skolan.

På IES arbetar dagligen lärare, rektorer och academic managers med att säkerställa en så korrekt och rättvis betygssättning som möjligt. Det är en ständigt pågående process, och centralt rättade nationella prov skulle underlätta detta arbete. Resultaten på de nationella proven är vägledande för betygssättningen och beaktas särskilt när lärarna sätter betyg.

Ämneslärarna i IES skolor följer en process för sambedömning för att säkerställa att betygssättningen är korrekt och rättvis. IES har också på flera håll i landet inlett samarbeten mellan egna och med kommunala skolor för att jämföra betygssättningen och lära av varandra. 

Skolverkets senaste statistik visar att avvikelsen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen generellt är mindre på IES än för riket som helhet vad gäller kärnämnena engelska och matematik. I ämnet svenska noterades en viss avvikelse nedåt, det vill säga IES satte lägre betyg än resultatet på det nationella provet.

Vid den ombedömning av de nationella proven som Skolinspektionen genomförde 2018 förstärktes bilden att IES arbete med betygssättning fungerar väl, då de granskade IES-skolorna i de flesta fall hade en högre överensstämmelse mellan skolans rättning och myndighetens än genomsnittet. 

– Ett system med central rättning av de nationella proven skulle ytterligare säkerställa likvärdigheten i bedömningarna och underlätta arbetet för IES och andra huvudmän, säger Anna Sörelius Nordenborg.