Nyheter | 2022 maj 24

IES välkomnar en seriös diskussion om betygssättning och införande av central rättning

Med anledning av Vetenskapens värld: Det svenska skolexperimentet 3. Friskolorna och glädjebetygen, Sveriges Television den 23 maj 2022.

Images

På Internationella Engelska Skolan arbetar dagligen lärare, rektorer och academic managers med att säkerställa en så korrekt och rättvis betygssättning som möjligt. Det är en ständigt pågående process, som självklart också kan förbättras och finslipas.

Korrekt och rättvis betygssättning är avgörande för att elever ska veta hur de ligger till i förhållande till skolans kunskapsmål och för antagningen till högre studier. Felaktigt satta betyg är, i de fall de förekommer, ett problem som måste tas på största allvar. IES har vidtagit ett antal åtgärder för att förebygga detta, ett arbete som kommer fortsätta varje läsår, i varje årskurs och på varje skola, som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Betygsintegritet kommer högst upp i vårt systematiska kvalitetsarbete. 2021 införde vi en ny form av statistikdatabas som både de enskilda skolorna och IES centralt använder för att utvärdera, jämföra och analysera betygssättningen. Varje indikation på avvikelser tas på största allvar.

Ämneslärarna i IES skolor följer vidare en process för sambedömning för att säkerställa att betygssättningen är korrekt och rättvis. IES har också på flera håll i landet inlett samarbeten med kommunala skolor för att jämföra betygssättningen och lära av varandra. Resultaten på de nationella proven är också vägledande för betygsättningen och beaktas särskilt när lärarna sätter betyg.

Skolverkets senaste statistik (2018/2019) visar att avvikelsen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen generellt är mindre på IES än för riket som helhet vad gäller kärnämnena engelska och matematik. I ämnet svenska noterades en viss avvikelse nedåt, det vill säga IES satte lägre betyg än resultatet på det nationella provet.

Vid den ombedömning av de nationella proven som Skolinspektionen genomförde 2018 förstärktes bilden att IES arbete med betygssättning fungerar väl, då de granskade IES-skolorna i de flesta fall hade en högre överensstämmelse mellan skolans rättning och myndighetens än genomsnittet.

Skolinspektionen, som nyligen granskat hur 30 skolhuvudmän arbetar med betygssättning bekräftar även att IES arbete på området fungerar väl. Rapporten Huvudmäns arbete för att främja rättvisande och likvärdiga betyg i grundskolan släpptes i förra veckan. IES var en av de granskade huvudmännen, och mottog Skolinspektionens individuella beslut i december. Skolinspektionens utredare konstaterar i sitt beslut att IES “med hög kvalitet genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande och likvärdig betygssättning”.

Därför är det avslutningsvis olyckligt att IES av SVT:s vetenskapsredaktion pekas ut som en av de aktörer i Sverige som påstås vara drivande i att sätta för höga betyg, ett påstående som dessutom upprepades i SVT:s nyhetssändningar. Vilken forskning som SVT:s reporter grundade sina påståenden på framgår inte av programmet. IES har sökt vetenskapsredaktionen för att få klarhet i detta. Att nationalekonomen Jonas Vlachos ensam får representera all forskning på området gör programmets vetenskapliga grund svag.

IES välkomnar en seriös diskussion om betygskriterier, betygssättning och vad skolsektorns alla aktörer kan göra för att utveckla skolan och komma tillrätta med de utmaningar som finns. Vi ser gärna fler samarbeten med andra skolor, fristående och kommunala, för att säkerställa att betygen sätts rättvist och korrekt. Vi skulle gärna se ett system med central rättning av de nationella proven, för att ytterligare öka objektiviteten i bedömningarna.

Detta har varje elev rätt till.

Anna Sörelius Nordenborg
VD, Internationella Engelska Skolan