Nyheter | 2023 juli 06

Om arbetet för en korrekt och rättvis betygsättning

Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter och Aftonbladet

Internationella Engelska Skolan går sedan flera år före i arbetet med att säkerställa en korrekt och rättvis betygssättning, trots betygssystemets brister. IES elever uppvisar i regel en högre överensstämmelse mellan slutbetyg och nationella prov än riksgenomsnittet och i Skolverkets skolenkät får IES betydligt bättre omdöme av lärarna än riksgenomsnittet vad gäller arbetet med att säkerställa en likvärdig betygsättning.

Images

Fackförbundet Sveriges Lärare har genomfört en enkät bland sina medlemmar inom IES avseende om de känner sig pressade i sitt arbete med att sätta betyg. Sammanlagt skickades enkäten till 1 712 lärare anställda vid IES, 913 av dessa öppnade mejlet och 324 lärare valde att delta i undersökningen. Av dessa uppgav 46 att de känt upplevt påtryckningar från skolledningen i samband med betygsättningen. 

Vi har från huvudmannens sida en överenskommelse med Sveriges Lärare om att diskutera enkätsvaren efter sommaren, men eftersom Sveriges Lärare föregripit detta både i en debattartikel i Aftonbladet och intervjuer i Dagens Nyheter vill vi ge vår syn på saken.

 Att 46 lärare av 1712 tillfrågade uppgett att de känt sig pressade av skolledningen att ändra betyg är naturligtvis allvarligt. Låt oss dock problematisera saken något. Betygsättningen är myndighetsutövning som vilar hos lärarna, och deras yrkesskicklighet och integritet måste respekteras. 

Samtidigt åligger det varje skolledning att säkerställa att betygsättningen blir korrekt och rättvis. Finns indikationer på att något betyg är för högt eller lågt är det skolledningens ansvar att uppmärksamma detta. Det kan av läraren som satt betyget uppfattas som påverkan. Det framgår inte av enkätsvaren om denna upplevda påverkan från skolledningen handlat om att höja eller sänka betyg. Däremot framgår det att merparten av den press som lärare känner kommer från elever och deras föräldrar.

Inom Internationella Engelska Skolan finns inga incitament att sätta höga betyg. Tvärtom finns ett uppdrag från ägarna och ledningen att på alla nivåer arbeta för att förebygga och motverka felaktig betygsättning, vilket Catarina Hetzer som tidigare ledamot av IES styrelse har god kännedom om. Det sker genom sambedömning av nationella prov och central analys och uppföljning av betygssättningen. Sedan flera år har vi ett analysverktyg som vi kallar Academic Dashboard, där skolorna och huvudmannen kan se och analysera betygsstatistiken. Varje avvikelse följs upp.

Images

Arbetet fungerar som regel mycket bra och IES elever har större överensstämmelse mellan slutbetyg och nationella provresultat än riksgenomsnittet för både fristående och kommunala skolor.  I svenska, matematik, svenska som andraspråk och engelska har IES elever större överensstämmelse mellan slutbetygen och de nationella provresultaten än riksgenomsnittet. Andelen elever som fått ett högre betyg än resultat på nationella provet är lägre än i riket som helhet. I senaste Skolenäten från Skolverket får IES dessutom betydligt bättre omdöme från sina lärare vad gäller arbetet för likvärdig betygsättning än riksgenomsnittet. Våra lärare är också överlag mycket nöjda med sin arbetsplats. 8 av 10 IES-lärare uppger att de skulle rekommendera IES som arbetsplats till andra och 9 av 10 menar att deras skolledning är tillgänglig och lätt att samarbeta med. 

Som fristående huvudman verkar vi i en förtroendebransch. Föräldrar anförtror sina barns utbildning till oss för att de litar på att vi tillhandahåller en god utbildning med högt ställda kunskapsmål. Vårt mål är att betygen ska spegla elevernas faktiska kunskaper. Tills ett nytt och bättre betygssystem är på plats kommer vi inom IES att fortsätta att göra allt vi kan, tillsammans med våra 2300 lärare, för att säkerställa detta.

Anna Sörelius Nordenborg, VD Internationella Engelska Skolan