Nyheter | 2020 september 23

Våga mäta och diskutera kvalitet i svensk skola

- Vi har höga akademiska förväntningar på alla våra elever och vet att en trygg och ordnad skolmiljö är en förutsättning för att eleverna ska nå sin fulla potential. Vi gör stor skillnad för eleverna varje dag i våra skolor. Det väldigt positivt att forskare nu kan belägga IES effekter på elevernas skolresultat.  Jag är särskilt glad över att rapporten visar att det gäller alla elever oavsett bakgrund. Vi är en skola för alla och 41 procent av eleverna har utländska bakgrund jämfört med det nationella snittet som är 26 procent, säger Internationella Engelska Skolan, VD Anna Sörelius Nordenborg.

Images

Kvaliteten i svenska skolor behöver höjas för att ge alla elever en chans till en god utbildning. För att kunna göra det behöver det också finnas en gemensam definition på kvalitet och ett gemensamt sätt att mäta. Idag publicerade skolforskare Gabriel Heller-Sahlgren (London School of Economics) och professor Henrik Jordahl (Örebro universitet) knutna till Institutet för näringslivsforskning (IFN) en policyrapport där de mätt skolkvalitet enligt måttet förädlingsvärde (value added).

Rapporten visar att IES har högre förädlingsvärden än landets kommunala skolor och även andra friskolor. Denna kvalitetsfördel gäller även bland elever med utländsk bakgrund och fördelen är om något större bland elever med lågutbildade föräldrar.

Förädlingsvärden utgår ifrån resultaten på de nationella proven i årskurs sex respektive årskurs nio och mäter hur mycket bättre eleverna på en skola presterar jämfört med vad som kan förväntas av deras tidigare resultat och bakgrundsparametrar.

Den fullständiga policyrapporten finns publicerad här och en sammanfattning på svenska finns nedan.