Nyheter | 2021 november 30

Alla på skolan är en del av elevhälsan

För IES är elevhälsan av högsta prioritet och integrerad i alla delar av skolverksamheten. Så hur går arbetet till?

Images

Helena Lüning, head of operations for student health at IES

Vi frågade Helena Lüning som är verksamhetschef för elevhälsan på IES, som berättar hur personalen i skolhälsan arbetar med att ge eleverna de bästa förutsättningarna för psykiskt och fysiskt välmående.  

Helena Lüning är i grunden barnläkare och barnpsykiater men sedan 2017 verksamhetschef för elevhälsa på IES. Hon säger själv att hon har världens roligaste jobb och strävar hela tiden efter att finnas där för eleverna. Men vad är egentligen elevhälsa?
– Elevhälsans funktion är att ge bästa förutsättningarna i skolan för att lära sig saker och må bra utifrån sina egna förutsättningar. Det är inte en separat del utan en integrerad del i skolan. Alla som jobbar på skolan är en del av elevhälsan, säger Helena Lüning.

De vuxna har en viktig roll i skolmiljön. Det gäller inte bara de som dagligen jobbar med elevhälsan utan alla de vuxna förebilderna och stöttepelarna som eleverna har vid sin sida.

– Eftersom elevernas psykiska hälsa är kopplad till den sociala skolmiljön så har vi vuxna på skolorna ett stort ansvar för att skapa en trygg och sund miljö för eleverna. Där är elevhälsan en viktig pusselbit för att skolan ska fungera. Vår närvaro ger oss möjligheten att hitta nycklarna till saker som inte fungerar och fånga upp barnen i ett tidigt skede. Utifrån det kan vi se till att åtgärder och resurser sätts in.
Det är viktigt att eleverna känner sig sedda och trygga, både i och utanför skolan.

– För oss är det jätteviktigt att synas i verksamheten. Elevhälsoarbetet fungerar som bäst när man samverkar. Elevhälsan är en brygga mellan elever, föräldrar och lärare. Vår personal arbetar med att vara närvarande för eleverna i skolmiljön. Som skolsköterska eller kurator sitter man inte endast inne på sitt rum. Man rör sig bland barnen på deras arena. Man är med dem i matsalen, korridorerna och på rasterna och på det sättet lär man känna barnen och får en större förståelse och en inblick i deras verklighet.

– Vi på IES arbetar hälsofrämjande och förebyggande och vi lägger en stor vikt att känna alla barnen på skolorna. På så sätt kan vi avgöra när något inte stämmer hos en elev och fånga upp problemet så snabbt som möjligt. Alla inom elevhälsoteamet har tystnadsplikt, det är viktigt att man ska känna sig trygg i att det man säger landar rätt.

Utöver det dagliga behövs en långsiktighet. Målet är att hela tiden bli bättre och följa upp resultatet av arbete – stort som smått, framhåller hon.

– Varje år genomför våra skolsköterskor hälsosamtal med elever i grundskolan och gymnasiet. Dessa samtal är frivilliga och bygger på en enkät som skickas ut till eleverna kopplat till hälso- och livsstilsfrågor och äger rum i förskoleklass, årskurs 4, 7 eller 8 och gymnasiets första år. Frågorna handlar bland annat om sömn, kost, motion och trivsel men även kompisar och relationer. Inga problem är för små. Med hälsosamtalen vill vi stärka elevernas välmående och tidigt upptäcka om det finns elever som behöver särskilt stöd. Då vissa har lättare än andra att dela med sig, är detta även ett sätt att inkludera fler elevers tankar och funderingar.

Helena Lüning poängterar det viktiga samspelet mellan föräldrar, lärare och barn som en framgångsfaktor. Därför är det viktigt att föräldrarna känner förtroende att ha en öppen dialog med skolan.
– Om man som förälder har funderingar eller känner oro över sitt barns hälsa, så bör man i första hand vända sig till elevens mentor. Eftersom mentorn är den som känner barnet allra bäst. Sedan finns elevhälsoteamet alltid närvarande och kopplas in vid behov. Givetvis kan man också kontakta skolsköterskan eller kuratorn direkt, säger hon.