Nyheter | 2023 september 13

IES: Central rättning av nationella prov - ju förr dess bättre

Internationella Engelska Skolan har länge efterfrågat ett system med central rättning av de nationella proven och välkomnar därför att regeringen vill tillskjuta medel för införande av digitala och centralt rättade nationella prov redan från och med 2024.

Images

De nationella proven är ett viktigt instrument för bedömning av elevernas kunskaper och för säkerställandet och en korrekt och likvärdig betygsättning. Därför har Internationella Engelska Skolan länge påtalat behovet central rättning av de nationella proven och gläds nu åt att regeringen avser påskynda omställningen.

– De nationella proven får ökad tyngd och trovärdighet när de rättas på ett likvärdigt sätt över hela Sverige. Dessutom avlastas lärarna, som redan har ett stort ansvar vad gäller betygsättningen, säger Anna Sörelius Nordenborg, VD på Internationella Engelska Skolan.

Att säkerställa en så korrekt och rättvis betygssättning som möjligt är en ständigt pågående process, och centralt rättade nationella prov skulle underlätta detta arbete. Resultaten på de nationella proven är vägledande för betygssättningen och beaktas särskilt när lärarna sätter betyg.

Vid den ombedömning av de nationella proven som Skolinspektionen genomförde 2018 förstärktes bilden att IES arbete med betygssättning fungerar väl, då de granskade IES-skolorna i de flesta fall hade en högre överensstämmelse mellan skolans rättning och myndighetens än genomsnittet.

– Ett system med central rättning av de nationella proven skulle ytterligare säkerställa likvärdigheten i bedömningarna för elever och lärare. En korrekt och likvärdig bedömning är något som alla elever har rätt till, säger Anna Sörelius Nordenborg.