Nyheter | 2024 april 04

Självklart måste man kunna lita på betygen

Rättvisa och korrekta betyg är helt avgörande för elevernas framtid och för skolornas trovärdighet. Därför har betygsintegriteten högsta prioritet inom Internationella Engelska Skolan, och även om arbetet varit framgångsrikt välkomnar vi den översyn av hela betygssystemet och av läroplanerna som nu är initierad av regeringen.

Images

I och med att betygen utgör antagningskriterium för högre studier är rättvisa och korrekta betyg helt avgörande för hela utbildningssystemet.. Felaktigt satta betyg undergräver trovärdigheten hos skolhuvudmännen och utbildningssystemet som sådana.

Inom IES betraktar vi betyg som ett viktigt instrument för lärarna att ge återkoppling och för eleverna att få en indikation på hur de ligger till. Men betygsättningen är också myndighetsutövning från lärarnas sida, och som grund för antagning till vidare studier avgörande för elevernas framtid. Därför är det viktigt att varje tendens till felaktigt satta betyg uppmärksammas och åtgärdas.

Det svenska betygssystemet har stora brister. Det ligger ett stort ansvar på skolorna och skolhuvudmännen att kompensera för betygssystemets svagheter. Det är något vi på IES har tagit på största allvar, bland annat genom införandet av ett centralt system för granskning och uppföljning. Arbetet har burit frukt, och IES ligger idag bättre till än riksgenomsnittet, för såväl fristående som kommunala, vad gäller överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska.

– Det är bra att betygssystemets brister uppmärksammas och att frågan utreds, men det är olyckligt att frågan har kidnappats av de som vill göra den till ett slagträ i den politiska debatten kring driftsformer, säger Annakarin Johansson Sandman, Head of Academics inom IES.

Överensstämmelsen mellan slutbetyg och nationella prov är inte ett helt tillfredsställande mått på korrekt betygsättning, men det bästa som i nuläget finns att tillgå. IES välkomnar och  ställer sig därför positiva till den utredning av hela betygssystemet som regeringen tillsatt och gett Magnus Henrekson i uppdrag att leda.

– Som fristående skolhuvudman verkar vi i en förtroendebransch. Hela vår verksamhet bygger på att familjer  väljer våra skolor till sina barn. Det kommer de enbart att fortsätta att göra om vi levererar det som vi lovar, och där ingår en korrekt och rättvis betygsättning, säger Linda Öholm, Head of Public Affairs, inom IES. 

Dagens betygssystem lämnar mycket i övrigt att önska, bland annat eftersom läroplanerna saknar objektiva kunskapskriterier som lärarna kan förhålla sig till. Det försätter lärarna i en svår sits, eftersom de inte har några andra externa parametrar än de nationella proven att förhålla sig till när de skall rätta. Extern rättning kommer inte i sig att kompensera för denna brist, även om det vore ett steg i rätt riktning. Därför är både utredningen om betygssystemet och utredningen om nya läroplaner så viktiga.