Nyheter | 2024 februari 14

IES välkomnar utredning om läroplaner

Internationella Engelska Skolan välkomnar utredningen om nya läroplaner för grundskolan och det skifte i synen på kunskap som skett i skoldebatten. Högt ställda kunskapsmål har i 30 år varit en central del av IES etos. En gedigen kunskapsgrund är en förutsättning för kritiskt tänkande och all vidare utbildning.

Images

Nyligen meddelade regeringen att man tillsätter en utredning för att ta fram en ny läroplan för grundskolan, med ett tydligare fokus på fakta och ämneskunskaper och som är bättre anpassad till barns kognitiva utveckling. Detta är någonting som IES länge efterfrågat.

När IES grundades för tre årtionden sedan var det i opposition mot den dominerande progressiva kunskapssyn, där faktakunskaper prioriterades ned. IES har hela tiden hållit fast vid sitt etos, där högt ställda kunskapsmål varit en bärande del. Våra elevers resultat visar att denna utgångspunkt varit framgångsrik. Från att ha verkat mot strömmen har vår kunskapssyn kommit att omfattas av allt fler.

Vi har länge påtalat att kunskapsmålen varit alltför otydliga, vilket försvårar för lärarna både när det kommer till att planera undervisningen, liksom det försvårar för eleverna att inte ha tydliga mål att arbeta mot. 

Tydligt angivna kunskapsmål, och en stark inriktning på kunskap och fostran som skolans uppdrag, är fundamentalt för en bättre skola – och särskilt viktigt för elever med svagt stöd hemifrån. Utan tydliga kunskapsmål går det heller inte att skapa tillförlitliga nationella prov, som visar hur skolor har lyckats ifråga om ämneskunnande. Inget betygssystem fungerar om kunskapsmålen är otydliga. 

Tydliga kunskapsmål är också nödvändigt för att kunna mäta kunskapsnivåer och sätta jämförbara betyg. Utredningen bör studera hur framgångsrika skolländer som Estland och Kanada beskriver kunskapsmålen för åk 3, åk 6, åk 9. Med IES breda internationella bas har vi gedigen erfarenhet och möjlighet att dra nödvändiga slutsatser utifrån olikheterna.

De nya kunskapsmålen bör också kombineras med ett ökat fokus på skolans fostrande uppdrag, samt ett ökat fokus på en lugn och ordnad skolmiljö. Det är endast i en sådan miljö, där lärare kan undervisa och elever fokusera på sina studier, som alla elever kan ges förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål.

Sverige behöver inte mer av riktlinjer utan en tydlig omstöpning av rådande läroplaner genom författningsändringar. Vi hoppas utredningen har mod att gå fram tydligt här och inte lämna det enbart till idag rådande myndigheter för då riskerar effekten av förändringen att utebli.

Inom Internationella Engelska Skolan har vi 30 års erfarenhet av att arbeta på detta sätt, inte minst tack vare våra många skickliga lärare med lärarutbildningar från andra länder, där kunskapen hela tiden har stått i centrum för undervisningen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och perspektiv på detta område.

Robin Kirk Johansson, skolchef Internationella Engelska Skolan