Nyheter | 2021 december 12

Hur IES lever upp till sina löften? Läs om arbetet i vår kvalitetsrapport

När den amerikanska läraren Barbara Bergström grundade Internationella Engelska Skolan 1993 var det till följd av frustration över bristen på ledarskap som hon möttes av i den svenska skolan. Ända sedan dess har det starka lokala ledarskapet definierat vår verksamhet och legat till grund för ett ständigt pågående kvalitetsarbete. I var och en av våra 43 skolor runt om i Sverige finns en rektor som tillsammans med sitt team arbetar outtröttligt för att ge våra elever en riktigt bra start i livet.

Images

Anna Sörelius Nordenborg, Vd

Målet då IES startade var att åstadkomma en trygg och säker skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära. Höga akademiska krav skulle ställas på eleverna och eleverna skulle bli helt tvåspråkiga genom att ha en betydande del av undervisningen på engelska. Från den första skolan i Enskede har verksamheten vuxit kraftigt och IES är idag den ledande friskolan inom grundskolan i Sverige med skolor över hela landet. Efterfrågan på en IES-utbildning är stark bland föräldrar och elever, vilket avspeglas i en ständigt växande kö, samtidigt som näringsliv och många kommuner – oavsett politisk färg – trycker på för att IES ska etablera oss på just deras ort.

Den främsta anledningen är vårt starka fokus på kvalitet och de resultat som detta genererar. Betydligt fler av våra elever når behörighet till gymnasiet och presterar bättre i nationella prov, jämfört med rikssnittet. Vi vet att kvalitet är en färskvara och strävar ständigt efter att förbättra oss. Vi sätter höga akademiska mål för alla elever och har väl etablerade stukturer för att säkerställa att förutsättningarna finns för att de ska uppnå dessa. Detta innebär till exempel att IES har elevhälsoteam på alla skolor och att våra lärare samarbetar i årslag och ämneslag.

Det finns många aspekter av kvalitet. En av dessa är integritet i betygssättningen. Läraren är personligen ansvarig för att sätta betyg, men det är organisationens uppgift att se till att läraren har rätt verktyg. Vi arbetar ständigt för att ytterligare stärka dessa processer. Efter två år med avsaknad av nationella prov, vilka är en viktig parameter för betygssättning, ser vi fram mot att de ska kunna hållas igen under innevarande läsår.

Kvalitet är djupt förankrat i vårt DNA och allas uppgift att utveckla och upprätthålla.  Ytterst ansvarig för kvaliteten i verksamheten är jag i min roll som vd, tillsammans med styrelsen. Diskussioner kring hur IES ska säkerställa och ytterligare stärka kvalitetsarbetet finns högt upp på dagordningen på alla våra styrelsemöten. Under det gånga, utmanande pandemiåret har vi ägnat mycket energi åt att stötta skolorna och personalen för att upprätthålla kvaliteten. En speciell krisgrupp upprättades snabbt, som bistått skolorna med daglig information och stöd.

Vi är övertygade om att skolan är en av vårt samhälles viktigaste funktioner och att kvaliteten i skolan, för alla barn, är en av vårt lands viktigaste frågor. Skolan är avgörande för elevernas framtidsutsikter och Sveriges konkurrenskraft. Vi vill göra vår del. IES har bevisat att vi kan driva framgångsrika skolor. Vi fortsätter att sträva efter att ständigt höja kvaliteten, vara en god förebild och expandera verksamheten för att kunna ta emot fler elever.

Anna