Nyheter | 2023 mars 21

Skärmarnas fel att barn inte läser böcker

Läsningen har minskat bland unga i Sverige: ungefär 20 procent av svenska femtonåringar når inte över basnivån i läsförståelse. Den som inte läser får ett mer begränsat språk, ett mindre ordförråd och blir sämre på att uttrycka sig. En av de viktigaste orsakerna till detta är att barn tillbringar allt mer tid framför skärmarna, skriver Malin Riise, svensklärare.

Images

Det framgår av Statens kulturråds rapport om barns och ungas läsning som släpptes häromveckan. Det är alarmerande läsning. Detta är en allvarlig utveckling, eftersom läsning är vägen till elevers språkutveckling, byggande av ordförråd men också utvecklande för deras fantasi och inlevelseförmåga, ja, deras empatiska förmåga.

Den som inte läser får ett mer begränsat språk, ett mindre ordförråd och blir sämre på att uttrycka sig. Det påverkar inte bara utsikterna för högre studier och på arbetsmarknaden, utan också hur vi fungerar som i umgänget med andra. Som svensklärare sedan 13 år tillbaka ser jag med oro på den utveckling som leder till att den uppväxande generationen går ut i vuxenlivet, sämre rustade att förstå och tolka världen och att kunna uttrycka sig.

Ökad skärmtid
En anledning till att barn och ungas läsande har minskat är att de tillbringar allt mer tid med sina skärmar. Ökad skärmtid går inte bara ut över läsning och skolarbete utan också över motion och sömn, och i förlängningen över de ungas psykiska och fysiska välbefinnande. Det visar en undersökning från Statens medieråd. Genom att vara ständigt uppkopplade utsätts barns och ungas hjärnor för ständig stimulans, vilket leder till koncentrationssvårigheter som i sin tur går ut över läsandet. Det är en av de viktigaste orsakerna till att läsandet fortsätter att minska, trots alla politiska satsningar med läslov och annat.

Här har skolan ett stort ansvar. Skolan måste utgöra en motvikt till den omvärld där de unga ständigt översköljs av yttre intryck. Skolan ska vara en plats för lärande och då måste förutsättningar för att fokusera och koncentrera sig finnas. På vår skola har vi sedan start haft mobiltelefonförbud under skoldagarna, en enkel sak som gör stor skillnad. När skärmen försvinner så försvinner en stor del av distraktionsmomenten och stressen över att ständigt vara tillgänglig. Men det räcker inte.

Det behövs också åtgärder som lockar till läsning. Här är bemannade och välutrustade skolbibliotek med kunniga bibliotekarier helt avgörande, liksom tydligare kursplaner. Det behövs skönlitteratur som intresserar och engagerar, av många olika genrer, som öppnar nya världar och vidgar referensramar. Högläsning tillsammans med eleverna är ett effektivt sätt att locka in den överstimulerade, digitala generationen i böckernas värld.

För att vända den nuvarande trenden behöver lärare få vara lärare, och tid måste frigöras för att läraren ska hinna skapa de relationer som krävs, för att nå varje enskild individ. Bara så kan vi motivera och utmana eleverna där de befinner sig, och ge dem den nyckel till språket och världen som läsningen utgör.

Malin Riise, svensklärare vid Internationella Engelska Skolan i Borås

Källa: https://www.gp.se/debatt/sk%C3%A4rmarnas-fel-att-barn-inte-l%C3%A4ser-b%C3%B6cker-1.93862330