Nyheter | 2023 oktober 27

Skolbibliotekens dag: Möt Karin Wannerud, bibliotekssamordnare inom IES

Karin Wannerud arbetar som skolbibliotekarie på Internationella Engelska Skolan i Solna och är bibliotekssamordnare för hela IES. Här förklarar hon varför skolbibliotek är viktiga och varför IES välkomnar regeringens förslag om att göra bemannade skolbibliotek obligatoriska för alla skolor i Sverige.

Images

Karin Wannerud arbetar som skolbibliotekarie på Internationella Engelska Skolan i Solna och är även bibliotekssamordnare för hela IES. Det innebär att hon koordinerar arbetet för samtliga skolbibliotek inom IES organisation. Strukturerar planen framåt och samordnar kommunikationen kring biblioteksfrågorna. För närvarande leder hon också arbetet med att ta fram ett nytt policydokument för IES fortsatta arbete med skolbiblioteken.

Förra året publicerade fackförbundet DIK en rapport om skolbibliotek i Sverige, där de bland annat påstod att stora friskolor i stor utsträckning saknar bemannade skolbibliotek. Men IES driver de flesta större friskolor i grundskolesegmentet, och har bemannade skolbibliotek, innebär detta att rapporten var felaktig?

Först vill jag säga att jag välkomnar den här typen av undersökningar, och jag tycker att det är mycket viktigt att kartlägga verkligheten för att kunna göra en plan framåt, särskilt nu när det finns ett stort behov att lyfta läskunnigheten och läsandet i svenska skolor.

DIK:s rapport utgick från Kungliga Bibliotekets årliga statistik om skolbibliotek, som i sin tur bygger på data som samlas in genom enkäter som skickas till alla skolor i Sverige. För IES del upptäckte vi att dessa enkäter i många fall fastnat i skräppostfilter eller försvunnit i cyberrymden. I de fall då inga svar inkommit, tolkade DIK:s rapportförfattare frånvaron av svar som att skolorna saknade skolbibliotek. Ett mörkertal tolkades som frånvaro av skolbibliotek. Jag misstänker att IES inte är ensamma bland friskolor att ha råkat ut för detta. För att undvika liknande missförstånd i framtiden har en fullständig lista över våra skolbibliotekarier och deras kontaktuppgifter har skickats till Kungliga Biblioteket och en av våra vänliga och tvåspråkiga bibliotekarier har översatt enkäten till engelska så att den ska vara lättillgänglig även för vår internationella personal.

Sanningen är att IES har välutrustade skolbibliotek med generösa öppettider i alla våra 46 skolor. 42 av skolbiblioteken är bemannade med särskild bibliotekspersonal och av dessa är 70 procent utbildade bibliotekarier. Flera av bibliotekarierna har dubbla examina, antingen som lärare eller inom något annat relevant område, vilket är en underbart stark och mångfacetterad tillgång för hela organisationen.

Och den bibliotekspersonal som inte är bibliotekarier?

Flera av våra kollegor som saknar examen i biblioteks- och informationsvetenskap har arbetslivserfarenhet eller annan utbildning, och studerar ofta parallellt för att stärka sin expertis

Hur står sig IES i det avseendet mot genomsnittet i svenska skolor?

Kungliga bibliotekets statistik på detta område är ganska tydlig och ger en dyster bild. Lagen slår fast att alla skolor måste ha tillgång till ett skolbibliotek, men den säger ingenting om att det måste finnas en särskild bibliotekarie på plats för att bistå lärare och elever. Frågan är svår att besvara då skillnaderna är så stora mellan skolor i Sverige, det beror helt enkelt på var du bor och om rektorn bestämmer sig för att lägga budget på att utrusta ett modernt bibliotek med utbildad personal, så som vi har i våra skolor inom IES.

Regeringen har föreslagit att bemannade skolbibliotek ska bli obligatoriskt i alla skolor i Sverige, vad tycker du om det?

Det är ett förslag som vi har väntat på länge, men det är inte överraskande. Det är ett steg i rätt riktning, absolut, men utan mer statliga anslag och skolledningar som likt IES verkligen tror på betydelsen av bibliotek i skolorna tror jag inte att lagen ensamt kommer att vända de vikande läskunnighetssiffrorna.

För att vara ärlig så känns det bra att vara på rätt sida om detta. IES är redan på banan, medan politiker och andra intressenter länge har stått vid sidlinjen. Jag säger inte att vi är nöjda och att det inte finns potential för förbättring - vi brottas med samma frågor som resten av landet – men vi har möjlighet att vara mer snabbfotade när det kommer till att åstadkomma förändring.

Är alla böcker i IES skolbibliotek på engelska?

Nej, våra bibliotek speglar skolorna och är således helt tvåspråkiga. Dock skulle jag säga att vi förmodligen har ett något större urval av böcker på svenska, delvis eftersom det finns en sådan fantastisk tradition i Sverige av högkvalitativ barn- och ungdomslitteratur. Astrid Lindgren har lämnat ett fantastiskt arv efter sig!

Varför är skolbibliotek viktiga?

Skolbiblioteken är ett viktigt stöd till lärarna i deras arbete med att hjälpa eleverna att skaffa sig kunskaper och färdigheter, men också att växa till ansvarstagande medborgare och kritiskt tänkande deltagare i samhällslivet. Biblioteken blir också en frizon, där man kan andas och njuta av lugnet i en värld som stundtals snurrar väldigt fort och är full av intryck. Sist men inte minst tillhandahåller skolbiblioteken genom litteraturen öppningar till andra världar och tankesätt, både förflutna och samtida.

Varför ska man som bibliotekarie börja arbeta inom IES?


Här ska man börja om man vill bli en del av ett erfaret, mångskiftande och generöst kollegium av bibliotekarier, där goda idéer plockas upp och implementeras snabbare än på många andra ställen. Vår tvåspråkiga skolmiljö med kollegor från många andra länder bidrar till en internationell miljö där också personalen kan lära för livet.