Våra lärare är en förutsättning för en utbildning av högsta kvalitet

Våra lärare är en förutsättning för en utbildning av högsta kvalitet

Våra lärare är den absolut viktigaste förutsättningen för att våra elever ska kunna gå ut i livet med kunskap och insikter. Därför är det bra att skolfrågorna ständigt diskuteras. De senaste veckorna har en del av debatten kring skolan kommit att handla om Internationella Engelska Skolans ordningsregler, förutsättningar för våra internationella lärare och arbetsmiljön. Vi vet att debatten väckt frågor och vill gärna besvara några av dem.  

Vi erbjuder tvåspråkig undervisning av högsta kvalitet och och rekryterar därför lärare som kan bidra med ny kunskap från några av världens bästa utbildningar, ett stort kollegialt lärande och mångfald av erfarenheter och perspektiv både från Sverige och internationellt. Cirka 1 000 av våra 2 300 lärare har engelska som modersmål.  

Ett av våra viktigaste löften är att elever ska få lära sig och att lärare ska få vara lärare. Vi satsar mycket på att bygga team runt eleven där olika specialistkompetenser samverkar för att skapa den bästa lärandemiljön. Vi har 3 500 medarbetare på våra 43 skolor, varav 2 300 är lärare. Tillsammans med elevhälsoteam, fritidspedagoger, bibliotekarier och skolledningen arbetar de varje dag för att skapa en trygg studiemiljö. Att varje person jobbar utifrån sin profession är en ledstjärna i vårt arbete. 

Vi vet från vår årliga medarbetarenkät att IES är en uppskattad arbetsplats och arbetsgivare. 9 av 10 skulle rekommendera IES till andra.

Men, i skolan precis som i övriga samhället är pandemin en bister realitet som påverkar verksamheten på djupet. Det är en pressad situation på skolorna. För att garantera eleverna utbildning, även när många medarbetare är sjuka eller i karantän, täcker kollegor upp för varann, precis som man gör på arbetsplatser i alla sektorer över hela landet. I vissa perioder har vi haft upp till femtio procents personalfrånvaro på vissa av våra skolor, men verksamheten har fortsatt.

– Det har varit fantastiskt att se hur kollegor har ställt upp för varandra och försökt skapa normalitet för eleverna i en allt annat än normal situation. Det har krävts mycket av alla och det är fortsatt slitsamt, säger Catarina Friborg som är HR-chef på IES.

För att bibehålla en god arbetsmiljö så långt som möjligt, har vi självklart system och processer på plats. Vi följer alltid lagar och regler och vi följer Almegas kollektivavtal för friskolor. Här har arbetsgivaren det yttersta ansvaret. Skulle det visa sig att någon blivit felbehandlad vidtar vi alltid åtgärder.

Arbetsmiljö är något vi skapar tillsammans. IES uppgift är att se till att det finns system som säkerställer att vi följer lagar och regler, tidigt fångar upp eventuella problem och åtgärdar dem innan de hinner växa och få konsekvenser. I det arbetet ingår en årlig medarbetarenkät, en oberoende visselblåsarfunktion, löpande dialog med facken lokalt och centralt, och stora investeringar i ledarskapet.

– Rektor är den som varje dag säkerställer att våra medarbetare har bra förutsättningar att göra sina jobb. Vi är extremt noggranna med de rekryteringarna, för vi vet hur viktigt det är med ett ledarskap som stöttar och sporrar, säger Catarina Friborg.

Alla skolledare har stöd från andra erfarna chefer och tillgång till vidareutbildning på en rad områden, som till exempel våra kärnvärden, elevhälsa, arbetsrätt, kvalitet, skollagen och säkerhet. Nytillträdda skolledare stöttas också genom ett internt mentorskapsprogram. IES driver dessutom sedan flera år en ledarskapsakademi för framtida ledare inom organisationen. 


– Rekryteringen av våra internationella lärare sker framförallt genom besök på universiteten i de olika engelskspråkiga länderna. Det här innebär att många av lärarna som kommer till oss är relativt unga, med det senaste inom utbildning färskt i minne. Men vi rekryterar även lärare med längre erfarenhet, säger Catarina Friborg. 

IES har kollektivavtal och följer regler gällande arbetstid och ersättningar. Förutom årliga lönerevisioner gör vi  återkommande analyser av löneläget i olika lönegrupper, för att säkerställa en bra löneutveckling på övergripande nivå.

IES lärare är i genomsnitt yngre än det nationella snittet. 66 procent av IES lärare är under 40 år jämfört med 32 procent i riket.  Merparten av våra internationella lärare kommer direkt från universitetet och det påverkar ingångslönen. Men som helhet ligger vi väl i linje med det nationella löneläget.

IES har en personalomsättning på 19 procent, vilket är i linje med riket i övrigt och betydligt lägre än andra personalintensiva branscher. Ett tecken på att fler väljer att stanna kvar inom IES (och i den svenska skolan) är att den siffran dessutom successivt sjunker.

– Vår personalomsättning är i enlighet med riket i övrigt. Många av de internationella lärarna hos oss ser det som en möjlighet att jobba utomlands några år, tillsammans med kollegor från andra länder. En del återvänder hem efter ett par år, andra väljer att stanna längre och det är glädjande, säger Catarina Friborg.
 
 

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare