Internationella Engelska Skolan

Karlstad

Internationella Engelska Skolan Karlstad erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Nyheter | 2023 augusti 02

Extern utredning visar att barnpornografibrott inte rimligen kunnat avslöjas tidigare

Barnpornografibrottet, som en före detta medarbetare på IES Karlstad nu sitter häktad för, hade rimligen inte kunnat upptäckas tidigare.

Däremot kan huvudmannens rutin för hantering av personals kränkning av elev förbättras, bland annat genom att tydliggöra arbetsgången mellan skola och huvudman. Utredningsplikten uppfylldes heller inte fullt ut i kränkningsärendet mot den nu häktade personen 2021, vilket också DO tidigare konstaterat. Det visar den externa utredning som huvudmannen låtit göra.

På frågan huruvida en annorlunda hantering av tidigare ärenden runt den nu häktade personen, hade kunnat leda till tidigare upptäckt av barnpornografibrottet, svarar utredningen att det inte är troligt.

- Vi är mycket ledsna över det som har hänt. De brott som den tidigare medarbetaren har begått har drabbat många familjer, och även övriga elever och personal som blivit lurade av medarbetaren är starkt påverkade. Det är en lättnad att åtminstone få svart på vitt av en objektiv, extern part att skolan inte rimligen kunnat avslöja personen tidigare. Denna typ av brott är, enligt experterna, oerhört svåra att upptäcka, även för personer som är specialiserade på brott mot barn, säger Jörgen Stenquist, vice vd och ansvarig för krishantering på IES.

- Från huvudmannens sida har vi fullt förtroende för ledningen och personalen på IES Karlstad som navigerat skolan genom denna svåra tid, och utredningen är ett viktigt led i återupprättandet av förtroendet för skolan och skolledningen också hos föräldrar och allmänhet, säger Jörgen Stenquist.

När det gäller övriga ärenden med koppling till den nu häktade, utreddes de uppgifter som kom in till skolan i enlighet med de rutiner för hantering av kränkning som fanns på plats. Däremot konstaterar utredningen att rutinen för hantering av specifikt personals kränkning av elev kan förbättras, bland annat genom att tydliggöra arbetsgången mellan skola och huvudman. Dessutom är det utredarens uppfattning att det faktum att några olika händelser kopplat till den tidigare medarbetaren de facto kommit till skolans kännedom, vid någon punkt borde ha föranlett en förnyad arbetsrättslig bedömning.

- Det är svårt att se mönster medan de formas när det handlar om enskilda händelser och om rykten. Den här typen av ryktesspridning är problematisk i en skola, och vi borde vid något tillfälle gjort en ny arbetsrättslig bedömning av personens lämplighet. Här kan vi som huvudman ge bättre stöd med ett helhetsperspektiv, säger Jörgen Stenquist.

Utredningen instämmer också i den bedömning som Diskrimineringsombudsmannens (DO) gjorde den 30 maj, att utredningsskyldigheten inte uppfylldes fullt ut i ärendet om misstänkta
sexuella trakasserier 2021. Utredningen konstaterar att ärendet ifråga utreddes av skolan, i enlighet med de rutiner som finns på plats för hantering av kränkning och med stöd från huvudmannen.

- Händelsen utreddes och hanterades utifrån den information vi då hade vid handen, och med den bästa intention. Men det skulle utretts vidare, trots hinder som uppstod, säger Jörgen Stenquist.

- Som rektor och ytterst ansvarig för skolan är jag oerhört ledsen över att detta har drabbat vår skola. Jag vet att det finns elever och föräldrar som är upprörda och som menar att vi inte har gjort allt vi kunnat för att förhindra detta. Mitt fokus nu är att återuppbygga förtroendet och att fortsätta ge alla elever det stöd de behöver. Personalen på skolan har varit fantastisk genom hela perioden, som hela tiden fokuserat på elevernas bästa, säger Brian Tucek, rektor på IES Karlstad.

Internationella Engelska Skolan vidtar åtgärder
Internationella Engelska Skolan har omfattande och rigorösa rutiner på plats, för att alltid kunna följa lagen och hålla elever och personal trygga. Fokus ligger på att ständigt vidareutveckla och förbättra verksamheten. Därför vidtar huvudmannen följande åtgärder:

• En mer detaljerad rutin vid hantering av specifikt personals kränkning mot elev, inklusive den arbetsrättsliga bedömningen i sådana kränkningsärenden och med tydliggjord arbetsgång mellan skola och huvudman, utvecklas och implementeras skyndsamt från huvudmannens sida.

• IES gör en översyn av sitt arbetssätt vid komplexa utredningsförfaranden, för att säkra att utredningar alltid sker med ett helhetsperspektiv och att rektorerna får det stöd de behöver.

• IES genomför ytterligare fortbildning för alla skolledare i vad utredningsskyldigheten innebär i detalj i kränkningsärenden.

• I förebyggande syfte undersöker IES möjligheten att installera ett särskilt IT-system som kan upptäcka förekomst av barnpornografi inom IES IT-miljö.

- I detta fall begicks brotten utanför skolan, så ett sådant IT-system hade med största sannolikhet inte påverkat hur personen avslöjades. Men detta är en förebyggande åtgärd för att göra allt i vår makt att undvika att något liknande kan hända igen på någon av våra skolor, säger Jörgen Stenquist, vice vd och ansvarig för krishantering på IES.

- Jag kan inte nog understryka hur ledsen jag är över det som har hänt på vår skola och som drabbat eleverna och deras familjer. Vårt mål är nu att fortsätta ge eleverna det stöd de behöver och vi ska jobba tillsammans och har en plan för att skapa ett riktigt bra skolår, säger Brian Tucek.

 

Om utredningen
Utredningen vid IES Karlstad har syftat till att utreda tre saker. För det första, om skolan hade kunnat göra något för att upptäcka barnpornografibrottet i ett tidigare skede, för det andra; om IES har tillräckligt goda rutiner för att bemöta klagomål av allvarlig karaktär på personal och för det tredje; om IES brustit i hanteringen av sådana klagomål mot den häktade personen. Utredningen har genomförts av säkerhetsföretaget 2Secure.