Internationella Engelska Skolan

Sundsvall

Internationella Engelska Skolan Sundsvall erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 3 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

The Student Care Team

Elevhälsa

Skolans tre skolsköterskor och två skolkuratorer ingår i skolans elevhälsa och arbetar med elevernas fysiska och psykosociala hälsa.

Skolkuratorer

Skolkuratorerna arbetar främst förebyggande med målet att främja elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen. På skolan arbetar skolkuratorerna både på individ-, grupp och organisationsnivå. 

Detta sker bl.a genom:

• stödsamtal med elever

• undervisning om t.ex psykisk och sexuell hälsa

• konsultation och handledning till skolpersonal och föräldrar

• arbete tillsammans med övriga elevhälsan

• samarbete med andra aktörer som t.ex socialtjänsten och BUP


Skolkurator Jessica Diamant ansvarar läsåret 21/22 för år: 3, 5, 7 och 9 och nås visa jessica.diamant.sundsvall@engelska.se eller 073-6252927

Skolkurator Marcus Hofberg ansvarar läsåret 21/22 för år: 4, 6 och 8 och nås via marcus.hofberg.sundsvall@engelska.se eller 072-9752331

Skolsköterskor

Skolsköterskorna bildar tillsammans med Skolläkaren den medicinska delen av elevhälsan (EMI). Skolsköterskorna arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande, bland annat genom hälsosamtal, vaccinationer och hälsokontroller. Skolsköterskorna deltar även i skolans arbetsmiljöarbete och stödjer övrig skolpersonal i frågor som rör elevernas mående och hälsa. Det hälsofrämjande arbetet sker både på individ och gruppnivå. Skolsköterskorna har ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper inom elevhälsan, och målet är att tillsammans i teamet skapa förutsättningar för eleverna att få eller bibehålla en god hälsa, vilket ökar möjligheterna för eleverna att nå utbildningens mål.  


Skolsköterskornas fördelning av årskurser:


Malin Falk ansvarar läsåret 22/23 för år: 3, 4 & 9 och nås visa malin.vesstrom.sundsvall@engelska.se eller 070-490 31 60. Arbetar måndag-fredag.


Malin Hessler ansvarar läsåret 22/23 för år: 5 & 6 och nås via malin.hessler.sundsvall@engelska.se eller  072-983 86 95. Arbetar måndag-fredag. 


Kristin Hägglund ansvarar läsåret 22/23 för år: 7 & 8 och nås via kristin.hagglund.sundvall@engelska.se eller 070-975 23 32. Arbetar måndag-fredag.

Tystnadsplikt


Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.