Internationella Engelska Skolan

Järfälla

Internationella Engelska Skolan i Järfälla erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 5 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa.

Elevhälsan

Här kan du läsa om elevhälsans arbete

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst. 

Att skolans verksamhet utformas på ett sätt som främjar trygghet, goda relationer och miljöer är det viktigaste förebyggande arbetet mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling vid IESJ. Detta tankesätt finns med i det dagliga arbetet på skolan. Skolledningen ska vara närvarande, observant och tydlig ifråga om attityder och tidig i att ta tag i problem.

Att visa respekt för skolans värdegrund och följa de regler som finns för en lugn, lärorik och trygg arbetsmiljö präglar IESJs rutiner och all verksamhet. I våra regler fastställs klart och tydligt att IESJ inte accepterar trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Skolledningen ansvarar för att elever och personal regelbundet utbildas i dessa frågor under t.ex mentorstimmar, personalmöten och temadagar. Detta läsår fokuserar vi ännu mer på välmående. Varje månad har IESJ ett tema som elevhälsan och mentorer samarbetar kring. Den här terminen har vi temana mångfald, psykisk hälsa och stress.

Junior Club är en viktig del i arbetet att främja, förebygga och upptäcka. Det ska finnas vuxna tillgängliga överallt i skolans gemensamma lokaler, i matsalen, i korridorer, i uppehållsrum, i bibliotek samt på skolgården. 

Tystnadsplikt

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra, och annan skolpersonal om nödvändigt, under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.

 

Elevhälsan består av

Biträdande rektor: Mrs Bohlin

Studierektor: Mr Johansson

Skolsköterskor: Mrs Jonsson och Mrs Carlqvist 

Skolkuratorer: Ms Laurell och Ms Rooze

Speciallärare: Ms Pettersson och Ms Rooze

Socialpedagoger: Mrs Svensson och Mr Ersoy

 

Kontaktinformation:

Biträdande rektor, Mrs Bohlin: johanna.bohlin.jarfalla@engelska.se