Hur säkerställer IES att betygen motsvarar elevernas kunskaper?

IES följer noga elevernas prestationer på de nationella proven, både som en central del av vårt kvalitetsarbete och för att säkerställa att eleverna skaffar sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Eventuella betygsavvikelser från nationella provresultat - samt avvikelser från IES-genomsnittet respektive kommun- respektive riksgenomsnittet - granskas för att säkerställa att lärarna betygsätter rätt. Betygen analyseras på lokal nivå och på huvudmansnivå (IES) som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.


När det gäller ämnen där det saknas nationella prov; såsom teknik, hantverk, konst, musik och hemkunskap, lämnar varje skola sina preliminära betyg en månad före betygsättning. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelar sig och att identifiera eventuella avvikelser. Om avvikelser konstateras kontaktas berörd skola för att förklara, analysera och motivera.