Internationella Engelska Skolan

Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs F till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa.

Elevhälsan består av medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan arbetar främst främjande och förebyggande och målet, enligt skollagen, är att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Det gör vi genom att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Elevhälsan ska, precis som övrig personal på skolan, även verka för att skolan ska vara en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.

Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel Regionen och socialtjänsten. 

 

Tystnadsplikt:

Elevhälsoteamet samarbetar med varandra under tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av Skollagen och Patientsäkerhetslagen. Elevhälsoteamet samarbetar även med övrig skolpersonal när så behövs och även vid detta samarbete beaktas tystnadsplikten. 

Images