INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

Internationella Engelska Skolan Norrtälje är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital rundtur

Nyheter | 2023 februari 17

En trygg plats för lärande

I IES skola på Söder i Helsingborg har omkring 65 procent av de 503 eleverna svenska som andraspråk. ”Vi har elever som börjar i årskurs fyra och varken kan skriva, läsa eller prata svenska. För att de snabbt ska komma i fatt sina klasskamrater gör vi riktade insatser med hjälp av bland annat visuella hjälpmedel. Men den viktigaste rollen spelar mentorerna”, berättar skolans rektor, Rachel Kjellman.

Images

Rachel Kjellman, rektor, IES Helsingborg

”En ny dimension till en socialt belastad plats.” Det var en av grundtankarna från Helsingborgs kommun då den gav klartecken för IES att återställa den gamla Gustaf Adolf-skolan på Söder i Helsingborg till dess ursprungliga funktion, det vill säga grundskola för elever i årskurs 4–9. Helsingborg har länge varit en segregerad stad, där arbetare, och senare många invandrare, bott i den södra delen av staden och de mer välbemedlade på den norra sidan.

Öppnandet av skolan 2017 var ett led i kommunens satsning på att göra Söder till ett attraktivt och tryggt område. Det var också ett sätt att möta skolbristen i kommunen. Idag, fem år senare, har skolan bevisat att den kan locka elever inte bara från närområdet, utan från hela kommunen. Den har också visat sin förmåga att leverera kvalitet i undervisningen till alla elever, oavsett bakgrund.

Mentorerna spelar en viktig roll
– Vårt fokus ligger på att skapa förutsättningar för varje enskild elev att nå gymnasiebehörighet – föregående läsår låg siffran på 95 procent, men vi nöjer oss inte där, vi strävar efter 100 procent, säger Rachel Kjellman.

En förutsättning för att nå det akademiska målet, enligt Rachel Kjellman, är att skapa en trygg, säger och lugn miljö – och att dessutom identifiera de unika behoven för varje enskild elev.

– Mentorerna spelar en oerhört viktig roll. Tydlighet och struktur är också viktigt – alla ska veta exakt vad som förväntas av dem. Det skapar en trygghet. Det krävs också att vi differentierar undervisningen. Våra lärare använder sig till exempel av bilder som stöd för de elever som har svårigheter att läsa och skriva när de kommer hit, fortsätter hon.

Vill lära eleverna att kämpa
Arbetet med att identifiera varje elevs behov börjar redan innan skolstart genom en testlektion, som hjälper skolan att sätta ihop lämpliga klasser. Ett viktigt led i arbetet är att kontinuerligt mäta varje elevs utveckling. Det ger också möjlighet att snabbt reagera.

– Vi sätter mål för varje elev och mäter framstegen i förhållande till dessa mål. Målen är ambitiösa eftersom vi vill lära eleverna att kämpa. Om de får för stora svårigheter att uppnå målen analyserar vi om orsakerna är av akademisk eller social art och försöker stötta eleven, säger Rachel Kjellman.

 

För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.