Internationella Engelska Skolan

Täby

Internationella Engelska Skolan Täby erbjuder en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och och elever lära. Skolan är tvåspråkig och undervisar elever från årskurs 4 till 9.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

Våra skolor har en liknande sammansättning av elever som i kommunen, men ett antal elever reser relativt långt och kommer från andra kommuner.

Det är inte nödvändigt att tala engelska väl för att börja på skolan. Våra elever lär sig snabbt att behärska engelskan. För årskurserna F-3 introducerar vi engelska gradvis och ger eleverna de verktyg de behöver för att de ska lyckas på de lektioner som de har på engelska.


Upp till hälften av vår undervisning sker på engelska. Vi har stor erfarenhet av att lära elever att behärska det engelska språket och det bästa sättet är att dagligen omge sig av det.

 

 

Familjer som väljer våra skolor vet att vissa ämnen undervisas i på engelska, det är något som lockat dem. 


Elever på våra skolor gillar verkligen att prata engelska, och att lära sig från lärare som kommer från engelskspråkiga länder. I denna miljö är det enkelt att lyckas i det engelska språket och se det som ett användbart verktyg, snarare än ett hinder. 


Barn har en en fantastisk förmåga att lära sig språk. Med stöd av duktiga lärare och barnens föräldrar har vi sedan den första skolan startade 1993 med stor framgång hjälpt elever att bli tvåspråkiga. 

 

 

Våra skolor erbjuder spanska och franska och i många fall också tyska som språkval. Moderna språk är en del av den svenska läroplanen och alla elever förväntas välja ett tredje språk.

Våra skolor är tvåspråkiga och vi lär eleverna att behärska båda språken. Cirka hälften av undervisningen sker på svenska. Medan engelskan är nyckeln till världen, är det viktigt att också behärska svenskan för alla som bor, arbetar och är en del av det svenska samhället.

Resultatet på de nationella proven i svenska liksom i de övriga kärnämnena, är väl över rikssnittet, vilket visar att våra elever behärskar båda språken.

Vi anammar både traditioner från den svenska kulturen såväl som traditioner från engelskspråkiga länder som t ex “caps and gowns” vid skolavslutningen i årskurs nio.

Lärare som flyttar till Sverige för att undervisa på våra skolor talar ofta ingen eller till en början enbart lite svenska. Men det tar inte lång tid för dem att börja lära sig svenska så att de får ut mer av livet här. Vi erbjuder dem hjälp för att lära sig det svenska språket. Elever på våra skolor hjälper ofta engelskspråkiga vuxna med deras språkutveckling också.

Föräldrar kan låta oss veta om de föredrar att bara prata svenska på utvecklingssamtalen. Om vi får reda på det i förväg ser vi alltid till att det finns svenskspråkig personal som kan hjälpa till att översätta.

85 procent av lärarna på IES skolor är behöriga (2019/20), jämfört med det nationella snittet om 78 procent.  38 procent av lärarna har lärarexamen från Sverige och 47 procent har lärarexamen från andra länder. Vi strävar att rekrytera behöriga lärare i så hög utsträckning som möjligt och i de fall vi anställer en obehörig lärare ska det finnas en utvecklingsplan för hur denna ska nå behörighet.


Skollagen anger att lärare som är utbildade i engelskspråkiga länder ska anses som behöriga att undervisa i engelska.  Lärarutbildningen i de länder vi rekryterar från, såsom Kanada, USA och Storbritannien, är av mycket hög kvalitet och överträffar i många fall den svenska lärarutbildningen.

Max antal elever per klass beror på elevernas ålder.


Generellt har våra skolor färre antal elever i de lägre åldrarna. 


F-3: 28 per klass

4-5: 30 per klass

6-9: 32 per klass

Vi uppmuntrar alla elever att sträva efter att nå sin fulla potential och ser till varje elevs unika talanger och förmågor. Vissa elever behöver svårare utmaningar för att behålla intresset och utvecklas. IES lärare finns alltid närvarande och ser till att kontinuerligt ge nya och ambitiösa mål till dessa elever.  Elever ges tillfälle att att få extra hjälp och stöd utanför den ordinarie undervisningen i alla ämnen. De får möjlighet att fördjupa sig i ett ämne med stöd av läraren, utanför klassrummet. Det är också ett bra tillfälle för elever som vill ha fler utmaningar och som vill utforska hur de kan ta sina studier ytterligare ett steg.

I våra skolor går det i genomsnitt tio elever per lärare eller annan stödpersonal. IES skolor skiljer sig från andra när det gäller hur personalteamet är uppbyggt. Vid sidan om våra lärare finns personal, inklusive elevvårdsteam, som arbetar specifikt med att stödja eleverna och se till att det är en trygg och säker miljö i våra korridorer och klassrum. Det här stödet gör det möjligt för våra lärare och elever att koncentrera sig på undervisningen, även om våra klasser ibland är lite större.

IES följer elevernas prestationer på de nationella proven noga, både som en viktig del av kvalitetsarbetet och för att säkra att eleverna får med sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Eventuella avvikelser i betygsättningen från resultaten på de nationella proven - samt avvikelser från IES snitt samt kommunalt respektive nationellt snitt - undersöks för att säkerställa att lärarna betygsätter på ett korrekt sätt. Betygen analyseras på lokal nivå och på huvudmannanivå som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
När det gäller ämnen där det saknas nationella prov, som teknik, slöjd, bild, musik och hemkunskap, skickar varje skola in sina preliminära betyg en månad före betygssättningen. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelas och att identifiera eventuella avvikelser. Om sådana uppmärksammas, kontaktas den berörda skolan för förklaring, analys och motiv.