INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Österåker

Internationella Engelska Skolan Österåker är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och att orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital Rundtur

Nyheter | 2023 januari 11

IES står fortsatt starkt efter pandemin

Tack vare systematiskt kvalitetsarbete fortsätter Internationella Engelska Skolans att nå högre skolresultat och en mer korrekt betygsättning än riksgenomsnittet. Det framgår av IES kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022.

Images

Pandemiåren har inneburit en påfrestning för såväl elever som personal, i hela skolsverige. Distansundervisning och sjukfrånvaro har påverkat både välbefinnande och skolresultat. I IES kvalitetsrapport för skolåret 2021/2022 förklaras det systematiska kvalitetsarbete som är nyckeln till att IES fortsätter erbjuda en bra utbildning för eleverna och hjälpa dem att nå höga resultat under och efter pandemin.


IES-modellen

På IES är arbetet utanför klassrummet (“pastoral”) lika viktigt som undervisningen i klassrummet (”academics”) för att så många elever som möjligt ska nå sin fulla potential.  Internationella Engelska Skolans övergripande mål är att ge varje elev – oavsett bakgrund – förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö. De akademiska ambitionerna är höga för varje elev, i varje skola, som IES driver. Men enbart skickliga lärare är inte tillräckligt för att lyckas. Det förutsätter också en miljö där eleven känner sig trygg och sedd – och där varje elevs specifika behov tillgodoses.

 

Systematiskt kvalitetsarbete ger resultat

För att säkerställa kvaliteten, samt identifiera områden med eventuell förbättringspotential, bedriver IES ett systematiskt arbete med regelbunden utvärdering, åtgärder och uppföljning. Dessa baseras på fyra indikatorer; en elevenkät, en föräldraenkät, en lärarenkät samt nationella prov. 


Resultaten är tydliga: 95 procent av IES elever uppnår gymnasiebehörighet (jämfört med 85 procent i riket som helhet), 86 procent av IES elever når kunskapsmålen i alla ämnen (jämfört med 74 procent i riket). Andelen elever som uppnår toppbetyg (C+) är också högre för IES elever, 51 procent i matematik (33 procent i riket), 62 procent i svenska (48 procent i riket), 96 procent i engelska (78 procent i riket).


IES elever presterar även bättre på de nationella proven än riket i genomsnitt. Överensstämmelsen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen är också högre för IES elever än riket i genomsnitt, vilket visar att arbetet med att säkerställa en korrekt och rättvis betygsättning har varit framgångsrikt. Säkerställandet av en korrekt och rättvis betygsättning görs genom samrättning, och central granskning, där varje avvikelse följs upp.


Att möta efterfrågan på kommunernas villkor

Under skolåret 2021/2022 öppnade IES tre nya skolor, i Trelleborg, Staffanstorp och Växjö. Varje ny skola som öppnas utgår från kommunens bedömning av behovet, och av efterfrågan bland familjer. Genom sitt långvariga och goda samarbete med stora fastighetsbolag kan IES vid en etablering minska kommunernas behov av investeringar – vilket är en anledning bakom kommunernas intresse. En annan viktig anledning att IES välkomnas av många kommuner är att den tydliga profilen med en internationell inriktning kompletterar det existerande skolutbudet.