INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Norrtälje

Internationella Engelska Skolan Norrtälje är en tvåspråkig skola som ger varje elev möjligheten att nå högt ställda kunskapsmål och orientera sig i en internationell miljö, oavsett bakgrund.

Ansök Digital rundtur

Nyheter | 2023 januari 19

Bra skolmiljö lika viktigt som skickliga lärare

För att en elev ska nå sin fulla potential krävs duktiga lärare. Men minst lika viktigt är en trygg och trivsam skolmiljö. Internationella Engelska Skolan lägger lika stor vikt vid ”academics” som ”pastoral”. I det här samtalet berättar Annakarin Johansson Sandman, head of academics, och Jeremy Elder, head of pastoral, om vad begreppen står för. De ger också sin syn på vad som krävs för att skapa de bästa möjligheterna för att alla elever ska utvecklas enligt sina unika förutsättningar.

Images

Hur definierar ni begreppet ”kvalitet” i undervisningen?
– Det handlar om att kunskap förmedlas på ett sätt som skapar en meningsfull pedagogisk upplevelse för eleven, det vill säga att eleven inte bara tar in kunskap, utan också utvecklar ett intresse och en nyfikenhet för ett ämne. Alla elever ska beredas möjlighet att ta in informationen som läraren förmedlar, oavsett personliga förutsättningar. Eleven blir på så sätt inte en passiv mottagare av information, utan utvecklar en egen förmåga att både ifrågasätta och bygga på sin kunskap. Dessutom ska eleven lära sig ’grit’, det vill säga vikten av att anstränga sig för att nå sina mål, säger Annakarin Johansson Sandman.

– För att lyckas krävs skickliga lärare. Det förutsätter också en miljö där eleven känner sig trygg och sedd – och där varje elevs specifika behov tillgodoses. Vårt mål är att 100 procent av de elever som går ut någon av våra grundskolor ska nå gymnasiebehörighet – och vår uppgift är att se till att de får förutsättningar att göra det, fortsätter hon.

Vad betyder ”pastoral” och varför är det viktigt?
– Pastoral står för elevvård, elevhälsa och säkerhet – det vill säga allt som sker i skolan som inte är undervisning. Det handlar om att skapa så bra miljö som möjligt för elever att ta in kunskap och för lärare att lära ut, säger Jeremy Elder.
– För barnen är skolan deras arbetsmiljö, en plats där de tillbringar en stor del av sin vakna tid och där de förväntas utvecklas till ansvarstagande vuxna som bidrar positivt till samhället. Vi satsar därför på att skapa en lugn miljö och att minimera distraktioner.

– Detta kräver i sin tur en verksamhet med tydliga strukturer och rutiner. Ingen ska behöva undra vad som gäller. Det förutsätter också god kommunikation, tillit och starka relationer mellan elever, lärare och föräldrar. Ytterligare en viktig parameter är en ständig närvaro av trygga vuxna som dels utgör goda förebilder, dels snabbt kan fånga upp eventuella problem, tillägger han.

Vilken aspekt är viktigast?
– De båda delarna är tätt sammanlänkade. Den ena är en förutsättning för den andra. Det är därför som vi – Jeremy och jag, liksom alla på respektive skola som ansvariga för academics respektive pastoral – samarbetar så nära varandra, säger Annakarin Johansson Sandman.

– Vi lägger stor vikt vid att eleven inte enbart ska lyckas akademiskt, utan även socialt. Med det menar vi att elever främjas i förmågan att interagera med andra på ett respektfullt sätt och att de är öppna och nyfikna på sin omvärld. För att lyckas med det måste vi erbjuda en trygg och säker miljö där elever trivs och som främjar deras emotionella och sociala hälsa. På många sätt handlar det om grundläggande barnuppfostran, säger Jeremy Elder.

– Det handlar också om att föregå med gott exempel. Det är därför våra rektorer lär sig alla elevers namn och står utanför skolorna varje morgon och välkomnar dem med namn. Och det är därför som vår personal ständigt är närvarande i korridorerna, umgås med eleverna på rasterna och äter lunch tillsammans med dem, fortsätter han.

Hur skapar ni en kultur som främjar lärande?
– Förutom det som vi redan har nämnt, som tydliga strukturer samt en lugn och trygg miljö, krävs ett starkt ledarskap. IES verkar efter en värdegrund med ett antal grundläggande principer – och det är upp till rektorn i varje enskild skola att se till att dessa efterlevs. Rektorn sätter kulturen. Vi måste rekrytera rätt personer som både lärare och övrig stödpersonal. Alla måste ha liknande inställning till vad skolan eftersträvar – och de måste dessutom kunna omsätta det i praktiken, säger Annakarin Johansson Sandman.

– Det är också viktigt att fokus hela tiden ligger på eleverna. Vi vill plantera frön i barnen som gör dem till bra vuxna. Och då måste de kunna hantera konflikter och lära sig att motgångar inte är farliga – men att samtidigt inte ge upp. Det är ’grit’ och det är vad vi vill att eleverna lämnar oss med, tillägger Jeremy Elder.

Images

För att läsa hela kvalitetsrapporten, klicka här.