Elevhälsan

 

Gå till:
Elevhälsans uppdrag
Den centrala elevhälsan
Skolläkare
Skolsköterska
Kurator
Skolpsykolog
Specialpedagog / speciallärare
Studie- och Yrkesvägledare / SYV

 

Elevhälsans uppdrag

Internationella Engelska Skolans elevhälsa ska arbeta för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa och förebygga ohälsa. Elevhälsoverksamheten har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag och omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna. Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst.

Tystnadsplikt

Elevhälsans personal samarbetar vid behov med varandra och med övrig skolpersonal, men för samtlig personal gäller tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras inom friskolan av Skollagen och Patientsäkerhetslagen.


 

Den centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsan inom Internationella Engelska skolan i Sverige består av verksamhetschef, samordnande skolsköterskor, samordnande kurator och samordnande skolpsykolog. Den centrala elevhälsans uppdrag är att stötta elevhälsans personal i deras arbete och även att utarbeta riktlinjer för verksamheten och att genomföra systematiskt kvalitetsarbete.

Synpunkter och klagomål

Vid synpunkter och klagomål på elevhälsan, kontakta verksamhetschef enligt nedan alternativt via mejl: helena.luning@engelska.se 

Kontaktuppgifter: 

För specifika elevärenden kontakt skolsköterskan på ditt barns skola.

Verksamhetschef:
Helena Lüning

Samordnande skolsköterskor:
Jenny Lindholm
Malin Vesström
Anna Jansson
Hannah Ertman Söderlind

Samordande kurator:
Carola Eurenius 

Samordnande skolpsykolog:
Ricard Magnusson
Kontakta verksamhetschef.
 


Skolläkare

Skolläkaren är specialistläkare med kunskap om barn och ungdomars normala utveckling samt medicinska frågor och psykisk hälsa och ohälsa vad gäller barn och ungdomar. Skolläkaren arbetar både med åtgärdande insatser riktade mot individuella elever och hälsofrämjande och förebyggande arbete.  Skolläkaren samarbetar nära med skolsköterskan och bidrar även med sin kunskap i elevhälsoteamets arbete. 

Skolläkarens främsta arbetsuppgifter:

 • Bidrar med medicinsk kunskap om vilka faktorer som främjar eller hindrar fysisk och psykisk hälsa samt lärande och utveckling
 • Läkarbesök för de elever som behöver följas upp efter hälsobesök och hälsosamtal eller av andra skolrelaterade orsaker
 • Ordinerar vid behov kompletterande vaccinationer till de elever som inte är vaccinerade enligt det svenska basprogrammet för vaccinationer.
   

 

Skolsköterska

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser samt med enklare sjukvårdsinsatser. Vid behov bokar skolsköterskan in tid till skolläkare. 

Förebyggande hälsovård:

 • Hälsosamtal sker i förskoleklass, årskurs 2, årskurs 4 samt i årskurs 7 eller 8. (De skolor som har hälsosamtal i årskurs 8 görs även en enklare hälsoundersökning i årskurs 6.)
 • Uppföljning och kontroll av bland annat tillväxt och rygg hos de elever där behov finns.
 • Vaccinationer enligt det svenska nationella vaccinationsprogrammet,  vilket under grundskolan innebär vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund, humant papillomvirus och difteri-stelkramp-kikhosta.  Elever som inte följer det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras enligt individuellt schema.
 • Samverkan inom skolan med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, studie – och yrkesvägledare, lärare/mentorer och skolledning samt med externa instanser såsom BUP, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och socialtjänst tillsammans med vårdnadshavare och elev.

Enklare sjukvårdsinsatser

 • Öppen mottagning enligt lokal rutin på respektive skola
 • Akuta omhändertaganden vid olycksfall

Läkemedel i skolan
Skolsköterska kan i vissa fall vid behov lämna ut läkemedel till elever såsom värktabletter, men det är viktigt att de elever som har mediciner ordinerade och  själva klarar av att ta sin medicin t ex medicin mot astma och migrän, tar med sig sin egen medicin. I de fall där behandlande läkare/medicinsk personal bedömt att eleven behöver hjälp av en  vuxen att ta sina mediciner s k “egenvård” krävs det att det finns en handlingsplan “egenvårdsplan” från behandlande läkare/medicinsk personal som skolan kan ta del av. För mer information, läs Skolverkets information om “egenvård”, se länk nedan. 

Specialkost
Vid behov av specialkost p g a  medicinska skäl (d v s matallergi eller annan sjukdom) ska blankett för specialkost och intyg av legitimerad läkare eller dietist lämnas till skolsköterskan. Vårdnadshavare ansvarar för att skolan alltid har aktuella uppgifter om behov av specialkost.

Bra länkar:
HPV: https://www.1177.se/stockholm/sjukdomar--besvar/infektioner/infektioner-pa-huden/hpv-humant-papillomvirus/
Lice: https://www.1177.se/stockholm/sjukdomar--besvar/hud-har-och-naglar/harbotten-och-harsackar/huvudloss/
http://www.umo.se/
http://rfslungdom.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/egenvard-i-forskolan-och-skolan


 

Kurator

Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser med mål att skapa en god arbetsmiljö på skolan så att elever ska kunna studera, nå kunskapsmålen samt utvecklas som individer. Kuratorn arbetar genom olika typer av samtal och har fördjupad kompetens inom kommunikation och bemötande. Kuratorn har regelbunden kontakt med elever, föräldrar, skolpersonal, stödorganisationer etc. 

Kuratorns främsta arbetsuppgifter är:

 • Samtal med elever
 • Arbete med elever i grupp och klasser
 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • Handledning och konsultation till skolpersonal
 • Samverkan med olika stödorganisationer såsom BUP, socialtjänsten, ungdomsmottagningen etc. 
 • Stöd när kris och konflikt uppstår
 • Nätverksmöten
 • Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Länkar:
www.umo.se
www.bris.se
www.rb.se
www.rfsu.se
www.killfragor.se
www.tjejzonen.se
www.bup.nu
www.mariaungdom.se
www.1177.se
www.drugsmart.com
www.maskrosbarn.org
  


 

Skolpsykolog

Skolpsykologen är expert på utvecklingspsykologi, inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykisk ohälsa och bidrar med sin kunskap i elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. Till viss del ingår även åtgärdande insatser riktade mot individuella elever i arbetet som skolpsykolog.


Skolpsykologens främsta arbetsuppgifter:

 • Handledning och konsultation till pedagoger och elevhälsoteamets medlemmar. 
 • Bidrar med kunskap om vilka faktorer som främjar eller hindrar psykisk hälsa eller lärande och utveckling
 • Skolpsykologiska utredningar för att öka kunskapen om individens behov av stöd i lärsituationen.
   

Specialpedagog / speciallärare

I varje skolas elevhälsoteam ingår Specialpedagog / speciallärare. Specialpedagogen/specialläraren arbetar individuellt med elever, med elever i mindre grupper eller i helklass för att ge elever stöd och förutsättningar att uppfylla kunskapskraven och utvecklas som individer. 

Specialpedagogens / speciallärarens huvudsakliga uppgifter är:

 • Arbete med elever individuellt, i mindre grupp eller i helklass
 • Screenar elever i läsning, skrivning och matematik
 • Genomför nationella prov i år 3, år 6 och år 9 med enskilda elever eller mindre elevgrupper
 • Handledning kring olika alternativa inlärningsverktyg och inlärningsstilar
 • Kartlägger, skriver och analyserar ”pedagogiska utredningar” samt Åtgärdsprogram
 • Skriver tilläggsbeloppsansökningar


Länkar
https://www.skolverket.se/
https://www.spsm.se/
https://attention.se/
http://ung.attention.se/
https://www.dyslexi.org/
https://www.autism.se/
https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/
https://www.bup.se/
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/


Studie- och Yrkesvägledare / SYV

I varje skolas elevhälsoteam ingår Studie- och yrkesvägledare / SYV. Studie- och Yrkesvägledare / SYV arbetar individuellt, eller i grupp, med elever för att hjälpa elever till ökad självinsikt och att kunna uppnå kraven för framtida studier.

Studie- och Yrkesvägledaren / SYV huvudsakliga uppgifter är:

 • Vägleda elever inför studie - och yrkesval, enskilt och i grupp, för att hjälpa dem identifiera faktorer som påverkar deras framtida studie- och yrkesval
 • Stödja elever med att komma till insikt med sina intressen, värderingar och kunskaper
 • Stödja elever med att skapa en plan för att uppnå akademiska och karriärmål
 • Vägleda elever baserat på elevens och skolans behov
 • Samarbeta med lärare, administratörer och föräldrar för att hjälpa elever att lyckas

Länkar
https://utbildningsguiden.skolverket.se/
https://programvaljaren.se/
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/utbildningsmaterial/vagledningsmaterial
https://www.gymnasieguiden.se/
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/haelsokrav-i-olika-yrken
https://www.syvi.se/
http://syv.nu/
https://syv-portalen.se/login/
https://skolvarlden.se/
https://www.uhr.se/syv