INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN

Linköping

Internationella Engelska Skolan i Linköping är en 4-9 skola som erbjuder en lugn och trygg miljö, där lärare kan undervisa och elever lära. Från och med augusti 2024 kommer skolan att välkomna elever från årskurs F till 9. Skolan finns i centrala Linköping och omges av vacker, naturlig miljö.

ANSÖK DIGITAL RUNDTUR

OM VÅR SKOLA

Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa samt att förebygga ohälsa.

Vi har både en förebyggande och åtgärdande uppdrag som omfattar såväl de medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatserna.

Elevhälsans personal deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med övrig skolpersonal samt även med externa aktörer som till exempel landsting och socialtjänst.

  https://engelska.se/sv/varfor-valja-ies/elevhalsa/

 

 

Tystnadsplikt

Elevhälsan samarbetar med varandra och med övrig skolpersonal vid behov och patientsekretess iakttas. Patientsekretessen regleras av skollagen (Skollag 2010:800) och patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslag 2010:569).

For more information about the regulations we follow, please see the links below.

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Skollagen (2010:800)
 

 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

IES Linköping arbetar enligt vår "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" för att på ett aktivt sätt förebygga kränkandehandlingar på vår skola och åtgärda situationer då en elev utsätts eller misstänks bli utsatt för kränkande behandling.

Proaktivt arbete bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi främjar tydliga förväntningar och regler för att skapa trivsel med syfte att alla elever ska känna sig trygga och att vuxna i skolan ska reagera och agera mot all form av kränkande behandling och diskriminering. För ytterligare information se dokument "Plan mot diskriminering och kränkande behandling".

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

 

Skolsköterska

ÅK 4-6Catherina Smith

013 560 30 85

catharina.smith.linkoping@engelska.se

Å7-9 Marit Bernhardsson

013 560 30 11

marit.bernhardsson.linkoping@engelska.se