Internationella Engelska Skolans remissyttrande

En kvalitativ utbildning i en trygg och ordnad skolmiljö där där lärare kan undervisa och elever - oavsett bakgrund - lära för att uppnå höga akademiska förväntningar och ambitioner är en del av grunden för Internationella Engelska Skolan (IES). 

IES har blivit ombedda av regeringen att inkomma med ett remissyttrande avseende utredningen “En mer likvärdig skola” SOU 2020/28. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter och tankar rörande detta och har därför skickat in vårt remissyttrande till regeringskansliet. Här kan man läsa vår remiss. 

Internationella Engelska Skolan avvisar utredningen i dess helhet. Sammantaget leder förslagen inte till en bättre eller mer likvärdig skola. Förslagen, de framlagda och de antydda, skulle kunna betyda slutet för både det fria skolvalet och för många friskolor runt om i Sverige.

I korthet är våra största invändningar mot utredningen:

Färre friskolor - Förslagen rörande beräkning av skolpengen riskerar att medföra ett omedelbart stopp för nästan all expansion av friskolor och hög risk för nedläggning av ett stort antal friskolor.

Minskad föräldramakt och inskränkt valfrihet - Förslagen rörande nya antagningsregler reducerar föräldrarnas makt att med egen handling påverka sitt val av skola för deras barn. Föräldrarnas reella valfrihet kommer också att minska genom färre friskolor.

Otydligt ansvar för utbildning och kvalitet - Förslagen rörande Skolverkets makt att, med hot om utebliven finansiering, överta planeringsbeslut från friskolorna underminerar det självständiga ansvar för att utveckla skolor enligt egna övertygelser, eget ansvar och egen drivkraft som är själva livsluften för framgångsrika friskolor. I samma riktning går förslaget att huvudmän för friskolor inte längre ska få förfoga över sin egen kö.

De verkligt avgörande frågorna för svensk skola olösta: försörjningen av kvalificerade lärare, ordningen i skolan så att lärare kan undervisa och elever lära, fostran till vanor och beteenden för livet, stärkt ledarskap i skolan, behovet av en tydligare kunskapsinriktning. I hanteringen av dessa frågor ligger de verkliga svaren för alla elever - och alldeles särskilt för elever med sämre förutsättningar. 

Internationella Engelska Skolan fortsätter självständigt och tillsammans med Friskolornas riksförbund att aktivt arbeta med att visa att det finns bättre alternativ för att stärka svensk skola. Är du förälder och vill engagera dig så kontakta din rektor.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare