Hur säkerställer IES att betygen motsvarar elevernas kunskaper?

IES följer elevernas prestationer på de nationella proven noga, både som en viktig del av kvalitetsarbetet och för att säkra att eleverna får med sig de kunskaper och färdigheter de behöver för framtiden. Eventuella avvikelser i betygsättningen från resultaten på de nationella proven - samt avvikelser från IES snitt samt kommunalt respektive nationellt snitt - undersöks för att säkerställa att lärarna betygsätter på ett korrekt sätt. Betygen analyseras på lokal nivå och på huvudmannanivå som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
När det gäller ämnen där det saknas nationella prov, som teknik, slöjd, bild, musik och hemkunskap, skickar varje skola in sina preliminära betyg en månad före betygssättningen. Syftet är att ta reda på hur betygen fördelas och att identifiera eventuella avvikelser. Om sådana uppmärksammas, kontaktas den berörda skolan för förklaring, analys och motiv.