Vi kommer fortsätta publicera statistik om våra skolor

I tisdags, den 17 december, publicerades domen avseende Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) överklagande av SCBs beslut att inte ge ut information om bland annat betyg och elevsammansättning för friskolor där det bara finns en friskola i kommunen. Domen kan läsas på flera sätt och det är oklart i skrivandes stund vilken statistik som Skolverket kan tillhandahålla framöver om domen vinner laga kraft. 

Vi tycker att SCBs tolkning av situationen är helt felaktig. Det går att dra begränsade slutsatser av en skolas ekonomi från denna statistik. Däremot är statistiken ett mycket viktigt underlag för föräldrar när de ska välja skola och bedöma kvaliteten på undervisningen. Det är därför av stor vikt att det även fortsättningsvis finns statistik som är framtagen för alla skolor enligt samma definitioner av en objektiv myndighet så att den anses trovärdig och går att jämföra. Likaså är tillgång till statistiken viktig för journalister, debattörer och forskare som har till uppgift att granska skolan. Denna statistikinsamling har fungerat mycket bra hittills och givit god transparens och möjlighet att jämföra och granska alla skolor, såväl kommunala som fristående.

Som börsnoterat bolag går vi än längre i vår transparens då en notering ställer krav på att vi varje kvartal publicerar en delårsrapport med resultat- och balansräkning som också finns tillgänglig på vår hemsida. Där går att utläsa hur vi använder skolpengen vilket gagnar både offentligheten och samarbetspartners som kan bedöma att vi är solida. Att vara transparent med ekonomiska resultat skapar emellanåt förstås debatt i media, men fördelarna överväger nackdelarna och självklart ska verksamheter som finansieras av skattepengar visa hur de använder dem, minst årsvis – det borde gälla alla skolverksamheter.

Vi noterar att även Skolverket är bekymrade över kammarrättens beslut i ärendet. Vi hoppas att SKR beviljas prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen så att frågan kan avgöras och få en slutlig tolkning. Vi avvaktar det slutliga avgörandet i ärendet.

Oavsett vad som händer som en effekt av domen, kommer Internationella Engelska Skolan fortsätta att publicera samma information som tidigare och vi hoppas att enskilda aktörer och Skolverket kommer hitta en annan gemensam lösning så att jämförelser mellan skolor även fortsättningsvis kan göras. 

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.