Internationella Engelska Skolans ansöker om nyetableringar

Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) har lämnat in fem nya ansökningar hos Skolinspektionen om att få etablera och bedriva för- och grundskoleverksamhet, med start tidigast 2019. Ansökningarna avser skolverksamhet i årskurs F-9 i Österåker, Östersund, Skellefteå, Huddinge (Länna) och Ekerö kommun. De utgör ett första steg i en process där eventuellt beslut om etablering samt vilka årskurser respektive verksamhet skall omfatta fattas vid ett senare skede. Vidare ansöker IES om att få utöka sin nuvarande grundskoleverksamhet med F-3 i Halmstad och Huddinge, med start tidigast 2019. 

”Ansökningar om att få etablera och bedriva grundskoleverksamhet är ett första viktigt steg i vår planering för nya skolor. Samtidigt återstår många frågor, som att i dialog med respektive kommun identifiera lämpliga lokaliseringar samt tillsammans med erfarna fastighetsägare utvärdera möjligheterna att erbjuda skolbyggnader av högsta klass”, kommenterar Jörgen Stenquist, Vice VD på Internationella Engelska Skolan och ansvarig för IES expansion.

IES bedömer att verksamhetens goda relationer med kommunerna skapar goda förutsättningar för långsiktiga samarbeten. 

“Det är alltid vår ambition att öppna en skola som kompletterar de existerande kommunala skolorna. På det sättet kan kommunerna erbjuda föräldrar och elever ett alternativ. Hälften av utbildningen sker på engelska och hälften på svenska, men bedrivs fullt ut i linje med den svenska läroplanen.

När det gäller Österåker, Ekerö och Länna ser vi redan nu ett stort intresse. Många elever från de kommunerna går redan på IES existerande och närliggande skolor. Att öppna skolor i de här områdena leder till minskad press på befintliga skolor och minskar behovet av att resa långt för att få tillgång till våra skolor.

Vi har redan tidigare kommunicerat vår avsikt i Länna och det finns en intressekö på vår hemsida där föräldrar kan anmäla sina barn. Vi har även tecknat ett villkorat avtal som är avhängigt bygglov och tillstånd från Skolinspektionen.

Det finns ett stort intresse från föräldrar i Östersund och Skellefteå för en skola med vår profil som ett komplement till kommunernas i övrigt utmärkta skolor. Vi har därför påbörjat processen med att få igång en dialog med såväl kommuner som fastighetsägare i båda kommunerna.” avslutar Jörgen Stenquist. 

Redan från start 1993 formulerade Engelska Skolans grundare, Barbara Bergström, tre starka övertygelser som alltjämt präglar Internationella Engelska Skolan:

Behärska engelska språket. Engelskan har blivit världens gemensamma språk, ”nyckeln till världen”. Barnen i ett litet land som Sverige behöver lära sig att behärska engelskan, inte bara ”kunna”, så tidigt som möjligt. Det uppnås bäst genom ”språkbad”, att eleverna hör och talar engelska dagligen i en skolmiljö med många lärare som har engelska som modersmål samt med en internationell atmosfär.

En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning. ”Tough love” blev mottot för en skola som upprätthåller tydliga normer för beteendet, men samtidigt visar kärlek för varje individ och en stark vilja att hjälpa varje barn att lyckas. Att träna gott uppförande i skolan som en arbetsplats, och få känna tillfredsställelsen av positiva resultat från hårt arbete – det förbereder eleverna för framgång också i vuxenlivet.

Höga akademiska förväntningar och ambitioner. Vi bär övertygelsen att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund, och förmedlar den övertygelsen till våra elever. Ambitionen att hjälpa varje elev att nå sin potential gäller dem som behöver särskilt stöd, likaväl som den ska gälla även de mest naturligt begåvade.

Internationella Engelska Skolan ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till produktiva och ansvariga medborgare samt erövra det självförtroende och den ambition som krävs för att göra det mesta möjliga av sina talanger.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.