Resultat

Siffrorna talar för sig själva.

Internationella Engelska Skolan har allt sedan den grundades 1993 vuxit snabbt och stadigt.

De viktigaste faktorerna i skolans tillväxt och framgång är våra fantastiska elever och inspirerande lärare. Tack vare deras trägna arbete, presterar alla våra skolor över det nationella svenska genomsnittet.

Företagets ekonomi är god, vilket ger oss en stabil ekonomisk grund att stå på - en stabilitet som säkerställer att vi kan behålla våra goda skolresultat.

Procentandel elever som uppnått högsta betyg (A-C) i de nationella proven (2016):

 

Meritvärde

Det genomsnittliga meritvärdet (ett av Skolverket sammanvägt betygsmått) vid avslutning från grundskolans årskurs 9 våren 2016 var för Internationella Engelska Skolan 271 poäng, att jämföra med det nationella snittet på 224 poäng. 

Skoleffekt

Internationella Engelska Skolan uppvisar en betydande positiv skoleffekt, innebärande att de akademiska resultaten överstiger vad myndigheterna förutspår utifrån statistiska samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och förväntat skolresultat. Läs mer.

Antalet elever i Internationella Engelska Skolan i sverige  från 2002 till 2018: