IES får inga rabatter från kommuner

I flera artiklar de senaste dagarna har olika skribenter påstått att IES får hyresrabatter och/eller rabatterad mark från kommuner och därmed gynnas på ett otillbörligt sätt. Detta stämmer inte vilket vi har påtalat för dessa media. Vi får lokalkostnadsersättning från respektive kommun enligt de lagar och regler som gäller. Vi köper ingen mark från kommuner utan tecknar hyresavtal med olika byggföretag som köper mark. 

Det behöver byggas många nya skolor i Sverige de kommande åren för att möta det ökande antalet elever. Att bygga en ny skola kostar inte sällan mer än 500 miljoner kronor och medför därför en högre hyra än äldre byggnader. Frågan i många kommuner handlar därför om hur de ska kunna hantera denna investeringsutmaning. Vi arbetar därför tillsammans med kommunerna för att hitta lösningar som möjliggör nya skolor med höga krav på kvalitet och utformning samtidigt som skattemedel hanteras med försiktighet.  

Den lokalkostnadsersättning som ges av kommuner till fristående aktörer sätts normal baserat på kommunens kostnader för befintliga skolbyggnader. Om kommunens skolor är äldre och inte har renoverats under senare år, kan det uppstå ett stort glapp mellan faktisk hyreskostnad och kommunens ersättning. Om detta glapp är uppenbart orimligt tillåter lagen att kommunen ersätter aktören högst för faktisk hyreskostnad. 

Internationella Engelska Skolan har utvecklat en metodik för att bygga nya skolor kostnadseffektivt. De nya skolorna utformas utifrån de behov som elever, lärare och kommun har och utifrån den svenska läroplanen avseende ämnen och antalet timmar i olika årskurser. Genom att ytorna används effektivt kan vi få ner byggkostnaderna och bygga till en lägre kostnad än vad många kommuner lyckas göra och därigenom spara skattebetalarna pengar. I många kommuner klarar vi finansieringen även för nybyggda skolor till kommunens genomsnittliga lokalkostnadsersättning och ingen extra ersättning behövs.

Emellertid är detta omöjligt i vissa kommuner där lokalkostnadsersättningen är uppenbart för låg. Då är ett ytterligare tillskott nödvändigt för att det över huvud taget ska gå att bygga en ny skola - oavsett vem som är huvudman. Vi tecknar upp till 25 åriga hyresavtal med fastighetsägare och tar därför betydande risk. Genom att kommunen tillåts ersätta den aktör som tar risken och inte alla aktörer när en ny skola byggs – oavsett om det är en kommun eller en fristående aktör, slipper kommunerna betala oskäligt höga ersättningar till huvudmän, som inte har lika höga kostnader för sina lokaler till följd av nybyggnation eller renovering. Detta är en fullt rimlig princip från ett samhällsekonomiskt perspektiv oavsett vad man har för uppfattning om fristående aktörer då det totalt sett blir det billigare för skattebetalarna när kommunen använder privata aktörer för att lösa en del av skolutmaningen. 

Ett förtydligande avseende lokalkostnadsersättningen och undantag gjordes i skolförordningen 2018. Tidigare utbildningsminister Gustav Fridolin har i en skrivelse redogjort för detta vilket kan läsas på riksdagens hemsida via denna länk:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/skolors-lokalkostnader_H512720

Även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är tydliga i sin rekomendation angående detta

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare