IES Östersund

Internationella Engelska Skolan Östersund öppnade augusti 2020 dörrarna för 322 grundskoleelever. När skolan är fullt utbyggd efter 3 år har den plats för 600 elever. IES Östersund öppnades för att erbjuda en kvalitativ internationell skola för elever i Östersund och andra kommuner runt om i länet. IES etablerar sig bara i kommuner där det finns ett behov och intresse av att samarbeta kring skolutvecklingsfrågor.  Vi är glada och stolta över det fina bemötande vi fått sedan starten av föräldrar, elever och företrädare för kommunen. 

Medial granskning och ansvarsutkrävande är bra. Vi ifrågasätter inte det. Tvärt om. Därför vill vi ge vår bild av vad skolpengen som följer med eleverna till IES Östersund går till. Vi vill också understryka att vi mer än gärna svarar på frågor då allt sällan får plats i sådana här texter. Precis som artiklar i tidningen. 

Varje elevs skolgång finansieras av den sk. skolpengen. Det är samma skolpeng som finansierar en elevs utbildning oavsett om den väljer en kommunal eller fristående skola. Detta eftersom det är elevens rätt till utbildning som finansieras via skattemedel. En kommuns kostnad är alltså samma oavsett var en elev väljer att gå i skolan.

Östersunds politiker har identifierat ett behov av fler skolplatser. IES Östersund är en del av den lösningen. Oavsett om det är kommunen eller en friskola som öppnar en ny skola innebär det inledningsvis en viss omflyttning av elever eftersom familjer tack vare det fria skolvalet får välja var deras barn ska gå i skolan. Den omflyttningen kan initialt betyda en ekonomisk omställning för en kommun men också för andra friskolor innan man anpassat sin verksamhet till hur föräldrar väljer. För att underlätta i den omställningen samverkar IES alltid med kommunen vid antagningsprocessen så att alla skolor kan göra nödvändiga anpassningar i sin verksamhet så tidigt som möjligt. När skolan väl finns på plats är det normalt väldigt få elever som byter från Internationella Engelska Skolan. Forskning visar att en bra friskola höjer kvaliteten på sämre skolor i området vilket är en fördel inte bara för alla elever i Östersund men även samhället i stort.

IES Östersund hyr lokaler som har varit i mycket stora behov av renovering innan verksamheten kunde öppna. Lokalerna stod dessutom tomma i flera år innan IES flyttade in. Nu hyr IES och betalar därmed hyra till kommunen som äger lokalerna. För oss är det  självklart så att den sk. lokalersättningen ska gå till lokalerna och skolpengen till utbildningen. Det är lika villkor oavsett huvudman. Det har alltså inte blivit dyrare för Östersundsborna att IES öppnat skola i kommunen. Vi skulle vilja påstå att vi bidragit till att hålla nere kostnaderna för skollokaler samtidigt som vi bidrar till att höja kvaliteten inom grundskolan och står upp för rätten att välja skola. Våra elever väljer oss, vi väljer inte dem.

Jörgen Stenquist
Vice VD Internationella Engelska Skolan